Svenska (91-97,5 hp), 7.5 hp

Swedish (91-97,5 cr), 7.5 credits

9ASV71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 90 hp i Svenska varav 60 hp godkänt (Svenska 1-30 och svenska 31-60 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

• Redogöra för, kritiskt granska och ta ställning till teorier och frågor som rör multimodalitet med anknytning till skolan och svenskämnet

• Redovisa resultat av fördjupade studier inom multimodala områden relevant för undervisning och lärande i svenska

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning i multimediala områden som berör språk, litteratur och kommunikation i svenskämnet i gymnasiet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innebär en fördjupning i multimodala områden som berör språk, litteratur och kommunikation i svenskämnet i gymnasiet.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning: analys multimodalitet 3 hp U-VG
SRE2 Skriftlig redovisning: teorier om multimodalitet 3 hp U-VG 
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: multimodalitet i undervisning, 1,5 hp U-G
OBL1 Obligatoriska seminarier D

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.