Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod, 7.5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod, 7.5 credits

9AUK81

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022. Ersätts av 93AUK82.

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lotta Björklund Larsen

Kursansvarig

Jelmer Brüggemann

Studierektor eller motsvarande

Wiktoria Glad
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17BI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla O
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 9 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande

- kunna resonera kring och jämföra olika vetenskapsteoretiska och metodologiska antaganden i relation till empirisk analys.

- kunna identifiera forskningsetiska dilemman och relatera dessa till forskningsetiska principer.

- kunna argumentera vetenskapligt för val av metodansatser (kvalitativa och kvantitativa) utifrån forskningsfrågor inom det utbildningsvetenskapliga området.

- självständigt kunna planera en vetenskaplig empirisk undersökning och motivera studiens design.

Kursinnehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser samt forskningsetik. Vetenskapsteoretiska begrepp såsom ontologi, epistemologi, metodologi och metod behandlas. I kursen fokuseras kvalitativa och kvantitativa metodansatser med relevans för det utbildningsvetenskapliga området samt tillämpliga datainsamlings- och analysmetoder. Forskningsetiska frågor och principer bearbetas. Kursen utgör en vetenskaplig fördjupning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig portfolio och en skriftlig forsknings-PM med muntlig opponering och respondering. Seminarieserien är obligatorisk.


STN3 Skriftlig tentamen, 7,0 hp U-VG
MRE1 Muntlig redovisning: opponering och respondering, 0,5 hp U-G
OBL1 Obligatoriskt moment: deltagande i seminarieserie, D

VG på STN 3, G på MRE 1 och D på OBL1 ger slutbetyg VG på kursen som helhet.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Brinkkjaer, Ulf, Høyen, Marianne, (2013) Vetenskapsteori för lärarstudenter 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144093468

David, Matthew, Sutton, Carole D., Torhell, Sven-Erik, (2016) Samhällsvetenskaplig metod 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144099958

Fejes, Andreas, Thornberg, Robert, (2015) Handbok i kvalitativ analys 2., utök. uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147111657

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.