Avslutande verksamhetsförlagd utbildning, 13.5 hp

Teaching Practice, 13.5 credits

9AVFU1

Huvudområde

Pedagogiskt arbete Didaktik Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Jansson

Kursansvarig

Tobias Jansson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 10 (VT 2019) 201905-201914 Svenska Linköping, Valla O
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 10 (VT 2019) 201905-201914 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 10 (VT 2019) 201905-201914 Svenska Linköping, Valla
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 10 (VT 2019) 201905-201914 Svenska Linköping, Valla O
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 10 (VT 2019) 201905-201914 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 10 (VT 2019) 201905-201914 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Pedagogiskt arbete, Didaktik, Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter ingångsämne (1-97,5 hp) och andraämne (1-97,5 hp), varav (1-60 hp) inom respektive ämne ska vara godkända i sin helhet . Dessutom ska alla tidigare VFU-kurser och Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, Ledarskap och konflikthantering,7,5 hp samt Specialpedagogik, 7,5 hp vara godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna organisera och leda pedagogisk verksamhet utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det innebär att:
- ta ett helhetsansvar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning i enlighet med styrdokument
- omsätta ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper i undervisningen
- vara insatt i och kunna utnyttja de digitala resurser för undervisning som finns i verksamheten
- bedöma, dokumentera och återkoppla elevers lärande
- identifiera och hantera elevers skilda förkunskaper och förutsättningar
- anpassa sitt ledarskap till den pedagogiska verksamheten
- visa ett professionellt förhållningssätt i samverkan med olika aktörer inom och utanför skolverksamheten
- visa förmåga att utifrån självreflektion, kollegiala samtal och konstruktiv kritik utvecklas mot en professionell yrkesroll

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika lärarförmågor. Med handledarens stöd utvecklar studenten sitt ledarskap och sin didaktiska förmåga genom att ta ett helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i aktuella ämnen. I detta ingår att planera för, genomföra och dokumentera kunskapsbedömning samt att återkoppla bedömningen till eleven. I den praktiska tillämpningen ingår också att kunna identifiera och hantera elevers skilda förutsättningar både i undervisningssituationen och i relation till skolverksamheten i övrigt. I kursen utvecklar studenten sin förmåga att använda digitala resurser i undervisningen.
Genom att reflektera över och delta i läraryrkets samtliga delar utvecklar den studerande kommunikativ kompetens, förmåga till social interaktion med olika aktörer och ett yrkesetiskt och didaktiskt förhållningssätt. I kursen diskuteras erfarenhetsbaserade sociala och didaktiska dilemman.

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av handledd verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagda seminarier.

Examination

Examination sker genom uppvisande av sociala och didaktiska förmågor. Examinationen av dessa tillämpade förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grand av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana tillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 6 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 7.5 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 0 hp D
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.