Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion), 15 hp

Thesis in English (research output), 15 credits

9AXEN1

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att kursen Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion) genomförts med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutande kurs skall den studerande kunna:
- självständigt planera, motivera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom engelska med didaktisk inriktning,
- identifiera och använda relevant nationell och internationell forskning som grund för formulering och utveckling av en forskningsbar problemställning,
- välja och argumentera för lämpliga metoder för insamling och analys av data eller material, 
- självständigt argumentera för avgränsningar och val av perspektiv,
- visa medvetenhet om och använda etablerade forskningsetiska principer,
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt,
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete,
- kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete, med hänseende på både innehåll och form,

- konsekvent följa vedertagna normer för skrivtraditionen inom valt vetenskapligt område, inklusive arbetets struktur, citat- och källhantering, 
- demonstrera hög språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska.

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett längre individuellt vetenskapligt arbete inom engelska med didaktisk inriktning. Arbetet bygger på ett insamlat eller egenproducerat empiriskt material (forskningsproduktion) inom ett fält med relevans för lärarprofessionen. Studenten läser, granskar och ger återkoppling på såväl utkast som färdiga uppsatser som andra studenter har skrivit.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt och i grupp), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete. Återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.

Examination

Kursen examineras genom individuell framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats på avancerad nivå.

PROVKODER:
UPS1 Uppsats 15 hp U-VG
RESP Respondentskap 0 hp U-G
OPPO Opponentskap 0 hp U-G

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Musk, Nigel & Watz, Anna (2016) Guidelines for Writing a Second Thesis (produktionsinriktat examensarbete). Unpublished booklet. Linköping: Department of Culture & Communication, Linköping University

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.