Utbildningsvetenskaplig kärna: Bedömning och uppföljning, 7.5 hp

Educational Sciences: Educational Assessment and Evaluation, 7.5 credits

9EF508

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Björklund-Flärd

Kursansvarig

Daniel Björklund-Flärd

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202334-202340 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202334-202340 Svenska Vimmerby O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202334-202340 Svenska Katrineholm O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202334-202340 Svenska Motala O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för nationella riktlinjer som finns för grundlärares arbete med bedömning och betygssättning inom de obligatoriska skolformerna med fokus på år F-6
 • beskriva olika sätt för att dokumentera, bedöma och analysera elevers utveckling och lärande i relation till fritidshem och skola
 • använda teorier och begrepp för att analysera hur pedagogisk praktik, bedömning och elevers utveckling och lärande samspelar
 • relatera utbildningsvetenskaplig forskning till grundlärares arbete med bedömning och uppföljning inom fritidshem och skola
 • diskutera etiska aspekter i samband med pedagogisk dokumentation, uppföljning och betygssättning.

Kursinnehåll

Kursen har fokus på dokumentation, uppföljning och bedömning inom fritidshem och grundskola utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursen berör aktuella styrdokument och riktlinjer, liksom olika tillvägagångssätt och verktyg, analoga och digitala, för att inhämta information och dokumentera elevers kunskaper, utveckling och lärande. Kursen belyser och problematiserar kunskapsbedömningars skilda funktioner, betydelser och konsekvenser för elever och lärande. I kursen introduceras även grundläggande begrepp och teorier om bedömning. Kursen består av följande fyra delområden (a) bedömning inom fritidshem och grundskola samt aktuella styrdokument med tillhörande riktlinjer, (b) bedömningars syften och användning av olika bedömningsmetoder, (c) dokumentation, uppföljning och kommunikation av elevers utveckling och lärande, och (d) saklig, likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, workshops, arbete i grupp och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 2.5 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning 5 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista publiceras under Övriga dokument samt på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.