Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad, 180 hp

Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching - Career-Based, 180 credits

L1EFR

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Motala

Examensbenämning

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Studietakt

Trekvartsfart

Inledning

Grundlärarutbildningen vid Linköpings universitet är en akademisk professionsutbildning. Utbildningen är utformad enligt målen för utbildning inom högskolan, fastställda i Högskolelagen och Högskoleförordningen. 

Grundlärarutbildningen ges med tre inriktningar:

 • inriktning mot arbete i fritidshem,
 • inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att uppfylla examensordningens mål för grundlärarexamen. För att uppnå detta syfte tar utbildningen sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet. 

Denna utbildningsplan omfattar den erfarenhetsbaserade utbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem. Denna utbildning har yrkeserfarenhet som förkunskapskrav (se nedan) och utbildningen bygger på att systematiskt ta tillvara och bygga vidare på de erfarenheter som studenterna har av att arbeta inom fritidshem.

Mål

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

 • visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
 • visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.

För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid,
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.

För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För grundlärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Innehåll

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kursplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området och 30 högskolepoäng i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen.

Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Grundlärarutbildningen vid Linköpings universitet med inriktning mot arbete i fritidshem består av följande utbildningsområden:

 • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng
 • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfattande 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området,
 • 30 högskolepoäng i ett av de praktiskt estetiskt ämnena; bild, musik eller idrott.
 • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom för utbildningen relevant verksamhetsområde
 • Självständigt arbete om 15 högskolepoäng kopplat till det fritidspedagogiska området

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande:

 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt värdegrunden i
 • förskolan och skolan, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • läroplansteori och didaktik,
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 • utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • bedömning och betygssättning för arbete som lärare, och
 • utvärdering och utvecklingsarbete.

I grundlärarutbildningen återfinns den utbildningsvetenskapliga kärnans innehåll i separata kurser. Dessa kurser har en tydlig relation till ämnes-, områdes- och/eller ämnesdidaktiska samt verksamhetsförlagda studier. Didaktiska och vetenskapliga färdigheter och förhållningssätt utgör programövergripande progressionsstråk, vilka genomsyrar kursinnehåll och examination i samtliga delar.

Utbildningen uppmärksammar och ger stöd för, kritisk reflektion kring, lärandets och undervisningens genus-, klass- och etnicitetsdimensioner.

Den verksamhetsförlagda utbildningen fördjupar den studerandes yrkeserfarenhet och ingår som integrerade moment i ämnesstudierna och som en längre fristående del i slutet av utbildningen.

I det erfarenhetsbaserade grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem tillgodoräknas 22,5 hp VFU samt 4 hp inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 3,5 hp inom det fritidspedagogiska området.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ges både på Campus Norrköping och som decentraliserad utbildning på lokala campus. När det gäller de praktisk-estetiska ämnena kan alla studenter, oavsett antagningsort, välja mellan alla praktisk-estetiska ämnen. Undervisning i vissa praktisk-estetiska ämnen kan dock, helt eller delvis, förläggas till enbart ett campus. Exakt information om vad som gäller för respektive ämne delges studenterna innan val av praktisk-estetiskt ämne genomförs.

Programplan

Kurser som tillgodoräknas 

 • Verksamhetsförlagd utbildning 1 1,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning 2 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning 3 6 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning 4 7,5 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna: Läraruppdraget i fritidshem 4 hp
 • Fritidspedagogik: Fritidshemmet som utbildningsinstitution 3,5 hp

Termin 1 

 • Fritidspedagogik: Fritidshemmet som utbildningsinstitution – uppdrag, funktion och yrkesprofession 5 hp
 • Fritidspedagogik: Sociala relationer, samspel och lek 8 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna: Allmändidaktik, utbildningshistoria samt fritidshemmets demokratiska och samhälleliga uppdrag 9,5 hp

Termin 2 

 • Valbart praktisk-estetiskt ämne: Bild 1 15 hp, Idrott 1 15 hp, Musik 1 15 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna: Utveckling och lärande 7,5 hp

Termin 3 

 • Utbildningsvetenskaplig kärna: Bedömning och uppföljning för utveckling och lärande 7,5 hp
 • Fritidspedagogik: Barn, barndom, identitet och fritid 7,5 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna: Sociala relationer, lärares ledarskap och redskap 7,5 hp

Termin 4 

 • Fritidspedagogik: Språk och matematik i fritidshemmet 6 hp
 • Valbart praktisk-estetiskt ämne:
 • Bild 2 15 hp, Idrott 2 15 hp, Musik 2 15 hp
 • VFU 5 – praktisk estetiskt ämne 1,5 hp

Termin 5 

 • Fritidspedagogik: Hållbar utveckling och utomhuspedagogik 7,5 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna: Specialpedagogik 7,5 hp
 • Fritidspedagogik: Teknik, digitalitet och estetik i fritidshemmet 7,5 hp

Termin 6 

 • Utbildningsvetenskaplig kärna: Skolutveckling och lärande 7,5 hp
 • VFU 6 6 hp Utbildningsvetenskaplig kärna: Teori och metod 9 hp

Termin 7 

 • Fritidspedagogik: Examensarbete 15 hp

Profiler

Global profil

Den globala profilen utgörs av moment som ger mer erfarenhet och kunskap om internationella/globala frågor än vad som obligatoriskt ingår i programmet. Momenten är var för sig valbara för samtliga studenter på programmet men studenter som vill följa den globala profilen måste som minst ha gjort ett antal moment enligt kriterier nedan.

Uppfyllandet av profilens villkor avgörs av programansvarig efter ansökan från student. En genomgången profil resulterar i ett omnämnande i examensbeviset samt ett intyg där mer detaljerat innehåll framgår.

Följande kriterier krävs för att ta förskollärar- eller grundlärarexamen med global profil:

Utlandsstudier (VFU eller kurs) motsvarande minst fyra veckors heltidsstudier med relevans för programmet.
Genomförd kurs om 3 hp som introducerar och följer upp studier eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands. (Kursen läses som fristående kurs och ingår ej i examen).

Samt ett av följande alternativ:

Minst 4 veckors VFU utomlands utöver det som ev. ingår i utlandsstudierna ovan
Fullföljd sommar/fält- eller ämneskurs utomlands
Aktivt deltagande i internationell akademisk konferens (i Sverige eller utomlands)
Fullföljd kurs på engelska tillsammans med inresande studenter i Sverige
Aktivt arbete med internationalisering på hemmaplan under en längre sammanhållen tid, till exempel utskottsarbete Internationella Relationer (LSEK)
Avslutande examensarbete vars empiri samlats in utomlands eller vars huvudsakliga frågeställning behandlar mångkulturalitet, globalisering, mänskliga rättigheter eller de globala målen om hållbar utveckling (SDG:s).

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 

samt 

Naturkunskap 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 

eller 

Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska B 

Därutöver krävs 

Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998 varav minst två år ska vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området. Arbetet genomförs i slutet på utbildningen och består av insamling, bearbetning och analys av ett empiriskt material. Examensarbetet relaterar till utbildningens fritidspedagogiska ämnesområde vilket ger den studerande möjlighet att utveckla och fördjupa sitt kunnande inom centrala delar av detta område.

  Examensarbetet ger den studerande möjlighet att knyta samman utbildningens olika delar: studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesstudier, ämnesdidaktiska studier samt verksamhetsförlagda studier. Ett viktigt mål med arbetet är att ge den studerande goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fritidshemmet och skolan som social och pedagogisk miljö, samt ge redskap för fortlöpande uppföljning och analys av den egna verksamheten.

  Examenskrav

  För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området och 30 högskolepoäng i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen.

  Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

  Examensbenämning på svenska

  Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Arts in Primary Education -  Extended School

  Särskild information

  Examination och betyg

  Examination inom ramen för grundlärarutbildningen är yrkesrelevant och pedagogiskt motiverad. Detta innebär att examinationen ses som ett lärtillfälle och en viktig del av den studerandes successiva  utveckling av yrkeskunnande och yrkesidentitet. Andra viktiga aspekter är att examinationen är rättssäker och kunskapskontrollerande. Utgångspunkten är de lagar, förordningar och lokala regelverk som styr verksamheten och den studerande bedöms utifrån de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som anges i kursplanernas lärandemål. Vid all examination är examinator skyldig att övertyga sig om den studerandes individuella prestation och om prövningsobjektets äkthet, dvs att det är den studerande ifråga som har genomfört examinationen. 

  Under utbildningen förekommer varierade examinationsformer. Formerna för examination anges i kursplanen för respektive kurs. 

  Examinationen av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor i verksamhetsförlagd utbildning sker genom systematiserad och dokumenterad observation i slutet av den studerandes VFU-period. Handledaren (den lokala lärarutbildaren) prövar och dokumenterar den studerandes förmåga och förhållningssätt och överlämnar därefter underlag till examinator som examinerar den studerande. Examinationen av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under den verksamhetsförlagda utbildningen är begränsad till tre examinationstillfällen per kurs, vilket framgår i respektive kursplan.

  Inom utbildningen används en tregradig betygsskala (Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd) om inte kursen eller momentets karaktär särskilt motiverar en tvågradig skala. Detta framgår i respektive kursplan.

  Handlingsplan

  Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. Initiativ ska tas så tidigt som möjligt under utbildningen. Initiativtagare kan vara t.ex. studenten själv, undervisande lärare eller fältmentor/handledare via ansvarig utbildningsledare. Handlingsplanen upprättas av programansvarig utbildningsledare i samråd med studievägledare och med studenten själv. I arbetet med handlingsplanen får studenten möjlighet att bearbeta och vid behov konfronteras med problem som uppkommit under studietiden. Handlingsplanen ska ge hjälp för studenten att strukturera studierna och eventuellt kartlägga behov av annat stöd. I handlingsplanen ska finnas en tidsplan för genomförandet. Målet är att hjälpa studenten tillbaka till utbildningen. En uppföljning sker efter handlingsplanens genomförande. 

  Rådgivande samtal

  Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett rådgivande samtal. I särskilda fall kan ansvarig utbildningsledare besluta att kalla till rådgivande samtal utan att en handlingsplan upprättats. Om den studerande så önskar kan också en studeranderepresentant eller studievägledare delta i samtalet. Ansvarig utbildningsledare ska informera den berörda studenten om denna möjlighet. Den studerande skall erbjudas samtal med studievägledare.

  Examensbevis

  Studerande som med godkänt resultat genomgått kurser i tillräcklig omfattning inom Grundlärarprogrammet får efter begäran examensbevis. I examensbeviset skall framgå vilka kurser den studerande har fullgjort. Dessutom redovisas titlel på examensarbetet omfattande 15 hp som den studerande skrivit under utbildningen. 

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2022

  Termin 2 VT 2023

  Termin 3 HT 2023

  Termin 4 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9EF511 Fritidspedagogik: Språk och matematik i fritidshemmet 6 GXX v202404-202408 O
  9EF512 Bild 2 15 GXX v202409-202422 V
  9EF513 Idrott 2 15 GXX v202409-202422 V
  9EF514 Musik 2 15 GXX v202409-202422 V
  9EF5V5 Verksamhetsförlagd utbildning: Bild 1.5 GXX v202422-202423 V
  9EF5V6 Verksamhetsförlagd utbildning: Idrott 1.5 GXX v202422-202423 V
  9EF5V7 Verksamhetsförlagd utbildning: Musik 1.5 GXX v202422-202423 V

  Termin 5 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9EF515 Fritidspedagogik: Hållbar utveckling och utomhuspedagogik 7.5 GXX v202434-202440 O
  9EF516 Utbildningsvetenskaplig kärna: Specialpedagogik 7.5 GXX v202440-202447 O
  9EF517 Fritidspedagogik: Teknik, digitalitet och estetik i fritidshemmet 7.5 GXX v202447-202503 O

  Termin 6 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9EF518 Utbildningsvetenskaplig kärna: Skolutveckling och lärande 7.5 GXX O
  9EF519 Utbildningsvetenskaplig kärna: Teori och metod 9 GXX O
  9EF5V8 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 6 GXX O

  Termin 7 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9EF520 Examensarbete i fritidspedagogik 15 GXX O