Fritidspedagogik: Barn, barndom, identitet och fritid, 7.5 hp

Schoolage Educare: Children, childhood, identity och leisure time, 7.5 credits

9EF509

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Thomas Dahl

Kursansvarig

Thomas Dahl

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202340-202347 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202340-202347 Svenska Vimmerby O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202340-202347 Svenska Katrineholm O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202340-202347 Svenska Motala O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • diskutera barn, barndom och institution utifrån olika teoretiska perspektiv
 • söka och granska aktuell forskning rörande barns utveckling och livsvillkor
 • reflektera över barns identitetsskapande i relation till sociala kategoriseringar
 • identifiera och diskutera arenor och rum för elevers fria tid/fritid i fritidshem
 • diskutera barns livsvillkor i relation till deras fritid
 • diskutera vilka konsekvenser olika synsätt på barn kan få för fritidshemmets verksamhet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar både psykologiska och sociala orsaker för att belysa barns utveckling och livsvillkor. Kursen har fokus på faktorerna ålder, etnicitet, genus, funktionalitet, sexualitet samt samhällsklass och dess betydelse för barns utveckling och livsvillkor. Ett annat område i kursen är barn och ungas identitetsutveckling vilket relateras till olika sociala kategoriseringar. Vidare lyfts i kursen centrala teoretiska perspektiv för att skapa förståelse för den moderna barndomen och där utgör kopplingen mellan barn, barndom och institution ett väsentligt innehåll. I relation till detta är också barns fria tid och fritid en central utgångspunkt och studenterna får på olika sätt integrera teoretiska perspektiv och praktiska exempel för att iscensätta och problematisera vad en meningsfull fritid kan vara för barn och hur fritidshemmet som institution kan bidra till skapande av detta. I kursen aktualiseras också hur olika synsätt på barn får konsekvenser för på vilket sätt som fritidshemmets verksamhet realiseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, workshops, arbete i grupp och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning och muntlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning 2.5 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista publiceras under Övriga dokument samt på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.