Utbildningsvetenskaplig kärna: Sociala relationer och lärares ledarskap, 7.5 hp

Educational Sciences: Social relations and teacher leadership, 7.5 credits

9EF510

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Jansson

Kursansvarig

Magnus Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202347-202403 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202347-202403 Svenska Vimmerby O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202347-202403 Svenska Katrineholm O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 3 (HT 2023) 202347-202403 Svenska Motala O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • analysera elevers och lärares sociala samspel i fritidshemmet och skolan
 • använda teorier och forskning om lärares ledarskap i fritidshemmet och skolan
 • analysera konfliktsituationer utifrån vetenskapliga begrepp och perspektiv om konflikter
 • beskriva vetenskapliga teorier och begrepp kring konflikter och utforska olika strategier för konflikthantering 
 • reflektera över frågor som rör identitet, sexualitet och relationer
 • analysera mobbningssituationer med hjälp av vetenskapliga begrepp och perspektiv
 • granska och värdera metoder och program för att motverka mobbning och kränkning i fritidshem och skola.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra moment. Det första momentet fokuserar på socialpsykologiska och interaktionistiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupper, grupprocesser, grupputveckling, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet, sexualitet, kommunikation och interaktion är centrala. Det andra momentet behandlar forskning kring lärares ledarskap. Kunskaper om lärar-elevrelationens betydelse, organisering av det sociala livet i skolan, fostran, elevinflytande, yrkesetik, barns rättigheter och föräldrasamverkan är centrala i detta moment. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. Kunskaper om konfliktprocesser och taktiker för konflikthantering är centrala i detta moment. I det fjärde momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring mobbning och andra former av kränkningar samt diskriminering. Kunskaper om riskfaktorer, förklaringsmodeller, prevention och intervention är centrala i detta moment.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier liksom självstudier och arbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning 2.5 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista publiceras under Övriga dokument samt på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.