Fritidspedagogik: Teknik, digitalitet och estetik i fritidshemmet, 7.5 hp

School-age educare: technical, digital and aesthetic expression, 7.5 credits

9EF517

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simon Östling

Kursansvarig

Simon Östling

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 5 (HT 2024) 202447-202503 Norrköping O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 5 (HT 2024) 202447-202503 Svenska Vimmerby O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 5 (HT 2024) 202447-202503 Svenska Katrineholm O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 5 (HT 2024) 202447-202503 Svenska Motala O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • använda tekniska, digitala och estetiska uttrycksmedel som verktyg för barns skapande och lärande i fritidshem
 • diskutera och analysera användning av olika digitala, tekniska och estetiska uttrycksmedel i fritidshemmet utifrån vetenskaplig litteratur
 • diskutera barns användning av medier, digitala arenor och miljöer samt kultur för, med och av barn utifrån vetenskaplig litteratur
 • diskutera och exemplifiera hur olika estetiska uttryckssätt kan stödja och stimulera barns olika kommunikativa förmågor.

Kursinnehåll

Kursen utgörs i huvudsak av en tillämpad och praktisk del där den studerande övar och prövar olika tekniska, digitala, och estetiska uttrycksmedel som kan användas som verktyg för barns skapande och lärande i fritidshemmet. Likaså får den studerande prova olika material, redskap och tekniker som kan användas för olika former av skapande och konstruerande i den pedagogiska verksamheten. Den tillämpade och praktiska delen sätts in i ett teoretiskt sammanhang där vetenskaplig litteratur kritiskt diskuteras. Vidare analyseras användning av olika digitala, tekniska och estetiska uttrycksmedel som pedagogiska redskap i fritidshemmet samt barns användning av desamma. I kursen problematiseras även begreppen meningsfull fritid, samt kultur för, med och av barn. Ett perspektiv som tas upp i relation till detta är jämställdhet, bland annat problematiseras barns kulturanvändning i relation till genus.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, individuella och gruppvisa uppgifter samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 4 hp U, G, VG
VRE1 Visuell redovisning 3.5 hp U, G
OBL1 Litteraturseminarier 0 hp D

Övrigt

Kurslitteraturen publiceras på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.