Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

Teaching reading and writing grades 4-6, 7.5 credits

9FVG09

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helen Winzell

Kursansvarig

Helen Winzell

Studierektor eller motsvarande

Helen Winzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202144-202203 Svenska Linköping
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på gundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för faktorer av betydelse för barns läs- och skrivlärande 
 • redogöra för barns läsutveckling med särskild betoning på förståelse
 • redogöra för barns skrivutveckling med särskild betoning på kommunikation av innehåll
 • planera och motivera undervisning som stimulerar och utvecklar barns läsande och skrivande
 • kartlägga och bedöma barns läsande och skrivande 
 • identifiera tecken på läs- och skrivsvårigheter
 • välja och motivera pedagogiska insatser för barn som uppvisar tecken på läs- och skrivsvårigheter  

Kursinnehåll

I kursen behandlas barns tidiga läs- och skrivlärande. Centralt i detta arbete är elevers förståelse för texter och deras förmåga att kommunicera ett innehåll i skrift. De studerande planerar och motiverar undervisningsmoment med fokus på att stimulera och utveckla barns läsande och skrivande. Dessutom ingår att med hjälp av vetenskapligt grundade material och skolans styrdokument kartlägga och bedöma barns läsande och skrivande. I kursen ingår också att utifrån elevbeskrivningar identifiera tecken på läs- och skrivsvårigheter och i samband med detta välja och motivera pedagogiska insatser. Kursinnehållet relateras genomgående till lärarens skriftspråksutvecklande arbete i klassrummet.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella studier och fältstudier. Campusträffarna sker på Campus Valla, Linköping.

Examination

Skriftlig individuell hemtentamen. 

För att få VG på kursen krävs VG på STN1.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.