Perspektiv på språk med inriktning mot F-3, 7.5 hp

Perspectives on language grades F-3, 7.5 credits

9FVG10

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Jansson

Kursansvarig

Magnus Jansson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall

Kontaktinformation

Helene Pers, Kursadministratör

Magnus Jansson, Kursansvarig

Monica Larsson, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202134-202143 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på gundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för det svenska språkets struktur på ljud-, ord- och meningsnivå med särskild betoning på ljudnivån
 • redogöra för förhållandet mellan det svenska språkets ljudstruktur och den alfabetiska principen
 • beskriva språklig variation och förändring
 • beskriva skillnader mellan talat och skrivet språk
 • analysera barns språkliga förmåga med hjälp av grundläggande vetenskapliga begrepp
 • redogöra för faktorer av betydelse för barns språkliga utveckling 
 • redogöra för innebörden av begreppet språklig medvetenhet och relatera det till barns läs- och skrivlärande

Kursinnehåll

I kursen betraktas språk utifrån ett flertal perspektiv. Svenska språkets ljudstruktur studeras och relateras till den alfabetiska principen, och svenskans grammatiska uppbyggnad behandlas översiktligt. 

Språklig variation studeras vad gäller regionala och sociala skillnader samt svenska språkets historiska utveckling. Även principiella skillnader mellan talat och skrivet språk studeras. Begreppet språklig medvetenhet studeras och sätts i relation till det tidiga läs- och skrivlärandet.

Kursen behandlar också barns språkliga förmåga. I detta arbete används grundläggande vetenskapliga begrepp för att synliggöra sådana aspekter av språket som barn behöver utveckla. Dessutom studeras olika faktorer av betydelse för barns språkutveckling, exempelvis tillgång till litteratur i hemmet. Språkutvecklingen sätts i relation till ett flerspråkigt perspektiv. 

Kursinnehållet relateras genomgående till lärarens språkutvecklande arbete i klassrummet.

Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Svenska 30 hp med inriktning mot F-3. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp och Barnlitteratur och litteraturdidaktik 7.5 hp ges på våren.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformer: Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella studier och fältstudier. Campusträffarna sker på Campus Valla, Linköping

Examination

Skriftlig individuell hemtentamen.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen, Perspektiv på språk 7.5 hp U, G, VG
Litteraturlistan finns under övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.