Fritidspedagogik i fritidshem 1, 15 hp

Schoolage Educare 1, 15 credits

9FVG18

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för fritidshemmets syfte och uppdrag och reflektera över egen yrkesutövning i relation till omsorg, utveckling och lärande. 
 • beskriva och diskutera lek och kamratrelationer i fritidshem 
 • beskriva ledarskapet utifrån olika undervisningsformer i fritidshemmet så som situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt reflektera över det egna förhållningssättets betydelse
 • redogöra för ett tematiskt arbete där praktiskt estetiskt verktyg används
 • visa grundläggande förmåga att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i fritidshem i syfte att erbjuda elever en meningsfull fritid
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare

Kursinnehåll

Kursen behandlar fritidshemmets uppdrag, innehåll och arbetssätt liksom grundlärarens yrkesutövning via undervisning i fritidshem. I kursen möter studenten praktiska och estetiska innehåll och metoder och visar hur dessa kan omsättas i temaområde. Lek, barns relationsarbete och fritid uppmärksammas som viktiga delar av fritidshemmets verksamhet. Kursen initierar också frågor om hur barn görs delaktiga i undervisningsprocessen och hur läraren planerar undervisningen i kunskapen om den aktuella barngruppens förutsättningar, intressen, erfarenheter och behov.  

Uppdraget som lärare i fritidshem kräver ett varierat ledarskap och kursen behandlar ledarskap i olika lärmiljöer på fritidshem. Förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning prövas särskilt. Fokus läggs på att i undervisningen, tillsammans med barnen skapa en lärorik och meningsfull fritid. 

Examination

Kursen examineras i form av muntliga och skriftliga redovisningar alternativt ett samlat valideringsunderlag.

För att få VG på hel krävs att provkod SRE 1 är betygsatt till VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Kansliet för Utbildningsvetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig uppgift 7 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig uppgift 4 hp U, G
MRE1 Muntligt uppgift med skriftligt underlag 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.