Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp), 15 hp

Swedish as a second language towards grades 4-6 (1-15 cr), 15 credits

9FVG28

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • diskutera faktorer som kan påverka första- och andraspråksutvecklingen
 • redogöra för svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv
 • diskutera lärares didaktiska överväganden för att främja flerspråkig utveckling
 • redogöra för teorier om flerspråkig utveckling och språkutvecklande arbetssätt med fokus på årskurs 4-6
 • diskutera undervisningsämnets innehåll, struktur och organisering i förhållande till aktuella styrdokument
 • reflektera kring språk, språkanvändning och språklig variation i förhållande till kultur och identitet
 • resonera om flerspråkig undervisning som stimulerar lärande med stöd i litteraturdidaktiska teorier med fokus på årskurs 4-6
 • redogöra för och problematisera litteracitet ur ett flerspråkighetsperspektiv
 • diskutera andraspråksinlärares språkutveckling utifrån relevanta teorier och modeller.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar flerspråkiga elevers språk-, läs- och skrivutveckling på ett andraspråk med ett särskilt fokus på elever i årskurs 4-6. I kursen ingår studier av svenska språkets struktur, såsom morfologi, fonologi, syntax i ett tvärspråkligt perspektiv och faktorer som kan påverka språkutvecklingen. Kursen innehåller såväl ämnesteoretiska som didaktiska moment där lärarens överväganden i det flerspråkiga klassrummet för alla elevers språk- och kunskapsutveckling diskuteras. Kursen behandlar även språkliga normer samt attityder till språklig variation utifrån kultur och identitet. Litteraturdidaktiska teorier med fokus på utveckling av flerspråkiga elevers läsupplevelse, förståelse och tolkning av skönlitteratur på sitt andraspråk i årskurs 4-6 tillämpas.

Undervisnings- och arbetsformer

 Föreläsningar, obligatoriska seminarier, grupparbeten och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier, skriftlig hemtentamen, redovisning av praktiska uppgifter.

För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på 2 av 3 VG-grundande moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5 hp U, G, VG
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG
PRE1 Redovisning av praktiskt arbete/produkt 4 hp U, G
SME2 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL2 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL3 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL4 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL5 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL6 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL7 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL8 Obligatoriskt moment 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.