Utbildningsvetenskaplig kärna: Skola och lärande, 9 hp

Educational Sciences: School and learning, 9 credits

9KAA01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Forsell

Kursansvarig

Johan Forsell

Studierektor eller motsvarande

Maria Sparf
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
LFKGY Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet 1 (HT 2023) 202334-202339 Svenska Linköping, Valla O
LFK79 Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9 1 (HT 2023) 202334-202339 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet
 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 

 • redogöra för läroplansteoretiska begrepp
 • beskriva och diskutera det svenska skolväsendets villkor med fokus på de lagar och regler som styr verksamheten
 • diskutera skolans värdegrund, inklusive grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, i relation till lärares arbete och elevers lärande
 • redogöra för olika teorier om kunskap och lärande i relation till barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar samt vuxnas lärande
 • diskutera och jämföra olika teorier om kunskap och lärande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår
 • normmedvetet diskutera förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Kursinnehåll

Kursen behandlar två teman, skolans uppdrag och värdegrund samt teorier om kunskap och lärande. 

I kursens inledande tema används läroplansteoretiska begrepp för att beskriva och diskutera de lagar och regler som styr skolans verksamhet. Vidare granskas skolans styrdokument med avseende på värdegrund, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Detta görs  i relation till lärares arbete och elevers lärande med bland annat utgångspunkt i internationella överenskommelser såsom Barnkonventionen och Agenda 2030. 

I kursens andra tema behandlas och jämförs olika teorier om kunskap och lärande. I kursen ingår även att normmedvetet diskutera elevers förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbete samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning, skriftlig redovisning samt seminarium med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning 3 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning 4 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 2 hp U, G

Böcker

Kurslitteratur hittar du i PDF-format under fliken "Övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.