Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet, 60 hp

Supplementary Teacher Education - Upper Secondary School, 60 credits

LFKGY

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Studietakt

Helfart

Inledning

Regeringen har gett Linköpings universitet i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen. 

Syftet med försöksverksamheten är att få fler behöriga och legitimerade lärare i skolan genom att möjliggöra för en bredare målgrupp av personer med tidigare examen från universitetet eller högskola att studera genom en kompletterande pedagogisk utbildning.

Försöksverksamheten startar 2022 och pågår till och med 31 januari 2028. Examen kan utfärdas till och med 31 januari 2032.   

Utbildningsplanen ansluter till förordningarna (2021:1336 och 2022:286) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. 

Mål

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

För examenskrav gäller högskoleförordningen (1993:100) och förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare om inget anges i förordningarna (2021:1336 och 2022:286) om försöksverksamhet för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. 

Innehåll

Utbildningen avser ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier 20 hp, studier inom utbildningsvetenskaplig kärna 20 hp, verksamhetsförlagd utbildning 20 hp.

Den studerande ska i utbildningen tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att uppfylla examensordningens mål för ämneslärarexamen.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar 

 • skolväsendets villkor,
 • skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • utveckling och lärande med tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår samt specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • bedömning och betygssättning.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska förläggas inom relevant verksamhet och ämne samt till minst hälften vara ämnesrelaterad. 

Ämnesstudier och ämnesdidaktik

Ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studier ska ge de kunskaper som krävs undervisning i respektive ämne och ämnen. 

Kurser som ingår i programmet

Termin 1: 

Utbildningsvetenskaplig kärna I, 9 hp
Ämnesdidaktik och ämnesstudier ma/no/tk I, 7,5 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp 
Utbildningsvetenskaplig kärna II, 7,5 hp

Termin 2: 

Utbildningsvetenskaplig kärna III, 3,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 14 hp 
Ämnesdidaktik och ämnesstudier ma/no/tk II, 7,5 hp 
Ämnesdidaktik och ämnesstudier ma/no/tk III, 5 hp

Undervisnings- och arbetsformer

Under utbildningens gång varieras undervisnings- och arbetsformerna. Detta för att det är viktigt att studenten som blivande lärare ska få möta så många undervisnings- och arbetsformer som möjligt.

I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen övas och prövas de didaktiska förmågorna samtidigt som studenterna utbyter erfarenheter med handledare och andra lärare kring ämnesdidaktiska frågor. Under den verksamhetsförlagda utbildningen möter studenterna olika pedagogiska miljöer och verksamheter. De övar sig i praktiskt klassrumsledarskap och i att identifiera problem och frågeställningar i den pedagogiska vardagen. Därmed skapas också förutsättningar för att utveckla en förtrogenhet med läraryrkets olika dimensioner.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt 

 • Generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1337 och UHRFS 2022:2 och en generell examen om lägst 60 hp på avancerad nivå inom samma huvudområdesgrupp, 
  eller 
 • Yrkesexamen enligt SFS 2021:1337, 
  eller 
 • Äldre generell examen om lägst motsvarande 240 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt 2021:1337, 
  eller 
 • Äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1337

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).

  Examenskrav

  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan uppnås efter att studenten, utöver sin tidigare examen, har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 60 högskolepoäng enligt SFS 2021:1336 och 2022:286.

  Den sammantagna utbildningen ska anses omfatta ämneskunskaper i ett ämne, eller i förekommande fall två ämnen, enligt bilaga 2 i SFS 2021:1336, i den omfattning som krävs för behörighet i dessa ämnen enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 

  Examen avläggs på grundläggande nivå i enlighet med SFS 2022:286.

  Examensbenämning på svenska

  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

  Särskild information

  Ämnen aktuella för antagning

  Antagning sker i följande ämnen: biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap, teknik.

  Särskilda behörighetskrav

  Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336). 

  Urval

  Urval sker utifrån akademiska poäng. De sökande rangordnas efter totalt redovisade akademiska poäng, med max 300 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag.

  Examination och betyg

  Den studerande examineras utifrån de lärandemål som återfinns i respektive kursplan och de bedömningskriterier som är uppsatta för respektive examination. Formerna för examination och betygsskala anges i respektive kursplan. Den studerandes tillämpade kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och/eller didaktiska lärarförmågor. Examinationen av de tillämpade sociala lärarförmågorna liksom de tillämpade didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre tillfällen, vilket framgår av respektive kursplan.

  Handlingsplan

  Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. Initiativ ska tas så tidigt som möjligt under utbildningen. Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett samtal.

  Examensbevis

  Studerande som med godkänt resultat genomgått kurser i tillräcklig omfattning inom Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet 60 hp får efter begäran examensbevis. I examensbeviset skall framgå vilka kurser den studerande har fullgjort.

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9KAA04 Utbildningsvetenskaplig kärna: Bedömning 3.5 AXX v202404-202406 O
  9KAA05 Ämnesdidaktik och ämnesstudier: MA/NO/TK II 7.5 AXX v202406-202411 O
  9KAA06 Verksamhetsförlagd utbildning II 14 AXX v202411-202423 O
  9KAA07 Ämnesdidaktik och ämnesstudier: MA/NO/TK III 5 AXX v202411-202423 O