Utbildningsvetenskaplig kärna: Specialpedagogik och sociala relationer, 7.5 hp

Educational Sciences: Special education and social relations, 7.5 credits

9KAA03

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Paul Horton

Kursansvarig

Paul Horton

Studierektor eller motsvarande

Maria Sparf
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
LFKGY Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet 1 (HT 2023) 202349-202403 Svenska Linköping, Valla O
LFK79 Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9 1 (HT 2023) 202349-202403 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet
 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 

 • redogöra för nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och sociala relationer
 • reflektera över vad ett professionellt lärar- och ledarskap innebär i relation till elevers olikheter och till grupprocesser i skolan
 • identifiera hinder för elevers lärande på organisation-, grupp- och individnivå
 • diskutera olika möjligheter att stödja elevers lärande och redogöra för hur extra anpassningar och särskilt stöd kan utformas i samverkan med elevhälsan
 • i relation till lärares ledarskap och sociala relationer kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet, jämlikhet och jämställdhet
 • diskutera och hantera konflikter med hjälp av olika konflikthanteringsmodeller
 • analysera och diskutera sätt att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Kursinnehåll

Kursen behandlar tre teman: specialpedagogik, lärares ledarskap samt sociala relationer. 

I kursen diskuteras skolans ansvar för alla elever, inklusive elever i behov av särskilt stöd. Kursen tar upp de hinder för lärande som kan uppstå på olika nivåer samt vilka möjligheter som finns för att stödja elevers lärande och möjligheter att nå skolans mål genom extra anpassningar och särskilt stöd. Samverkan med elevhälsans olika professioner och deras roll i främjandet av elevers lärande tas upp. 

Det professionella lärar- och ledarskapet behandlas i förhållande till enskilda elevers och till olika gruppers behov. Teoretiska begrepp kopplat till sociala relationer och grupprocesser tas upp och relateras till lärmiljö. Studenten tränar sin förmåga att kommunicera om personers olikheter och gränser. 

I kursen diskuteras främjande av likabehandling, även jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet behandlas. I kursen bearbetas teorier och begrepp om konflikter och konflikthantering med hjälp av olika konflikthanteringsmodeller och förebyggande arbete mot kränkande behandling i skolan diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, workshops, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom seminarium med skriftligt underlag, muntlig redovisning samt individuell skriftlig hemtentamen. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 1.5 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning 2 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen eller hemtentamen 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.