Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

School in society; its purpose, organization and governance, 7.5 credits

9KP202

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Terning

Kursansvarig

Maria Terning

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 1 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 1 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • beskriva och diskutera det svenska skolsystemets utveckling i förhållande till skolans samhällsuppdrag
  • beskriva skolsystemets organisation och styrning, allmänt och i det egna ämnet
  • kritiskt granska skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling samt relatera till lärares etiska yrkesprinciper
  • tillämpa läroplans- och ramfaktorteori
  • tillämpa kvalitativ textanalys 

Kursinnehåll

I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ textanalys, styrdokumenten avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, seminarium med skriftligt underlag och ett obligatoriskt moment

PROVKOD:

STN3: Skriftlig tentamen: hemtentamen 6.5 hp U-VG

MRE1: Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U-G

OBL2: Obligatoriskt moment: Seminarium juridik 0 hp Deltagit

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Litteratur tillhörande ämnesdidaktiken tillkommer, se Lisam Berg, Gunnar (2003) Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1, 2 och 6. Böhlmark, Anders & Lindahl Mikael (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Rapport 2012:17. Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-Har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf Colnerud, G. (2017). Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber AB. Ekman, Joakim & Pilo, Lina (2012) Skolan, demokratin och de unga medborgarna. Malmö: Liber. Erdis, Mare (2011) Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur. Forsberg, E., Roman, H. (2017). Styrningen av den obligatoriska skolan – mellan stabilitet och förändring. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 605-630). Stockholm: Natur & Kultur. Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven (2009) Yrkesetik för lärare och behovet av professionsförankring. Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 14 (3) s. 212-229. Finns att hämta på följande adress: http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7738/6793 Larsson, S. (2014). Kunskapsbehovet genom livet – om folketslärande och vuxnas utbildning. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 663-688)). Stockholm: Natur & Kultur. Tillgänglig i Lisam. Linde, Göran (2012) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. Lundgren, U. P. (2017). Den moderna skolan blir till – ett framtidsprojekt. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 65-90). Stockholm: Natur & Kultur. Lundgren, U. P. (2017). Det livslånga lärandet – att utbilda för ett kunskapssamhälle. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 115-156). Stockholm: Natur & Kultur. Lundgren, U. P. (2017). En utbildning för alla – skolan expanderar. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 91-114). Stockholm: Natur & Kultur. Lundgren, U. P. (2017). Läroplansteori och didaktik – framväxten av två centrala områden. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 265-350). Stockholm: Natur & Kultur. Lundgren, U. P & Säljö, R. (2017). Skolans tidiga historia och utveckling – från arabisk skrivarskola till svensk folkskola. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 29-64). Stockholm: Natur & Kultur. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (2001) Lärares yrkesetiska principer. Finns att hämta på https://www1.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webDescription/29FDEFD54E2FCF11C1257D3B0040FB0E/$file/Larares_yrkesetik_aug_2014.pdf Mogensen, Lars (Producent).(2014, 1 juni) Demokratin i det digitala samhället. Sveriges Radio, P1, Filosofiska rummet. Kan hämtas på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793 Nilsson, A. (2017). Om utbildningsekonomi – det senmoderna utbildningssystemet. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 587-604). Stockholm: Natur & Kultur. Orlenius, Kennert (2010) Värdegrunden – finns den? 2. uppl. Stockholm: Liber. Del av kapitel 4. Kommer att finnas tillgänglig i Lisam. Rapp, S. (2017). Skolans lagar och förordningar – det legala ramverket. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 631-651). Stockholm: Natur & Kultur. Säljö, R., Liberg, C. & Lundgren, U. P. (2017). Framtidens skola och utbildning – en betydande del av våra liv. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 183-202). Stockholm: Natur & Kultur. Skolverket (2015) Vad är hållbar utveckling. Finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/biologi/vad-ar-hallbar-utveckling-1.205851 SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Kan hämtas på: http://www.regeringen.se/contentassets/09ac8f7b0f9d402395ff95af1f6eb7cf/att-lara-for-hallbar-utveckling-sou-2004104. Sammanfattning s. 9-18. Lagar (samtliga att hämta finns på internet: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) SFS 2010:800. Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet. Förordningar (samtliga finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/regelverk) SFS 2010:2039 Gymnasieförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SFS 2011:185 Skolförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SFS 2011:1108 Förordning om vuxenutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Skolverket (2017). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: reviderad 2017. (2 uppl.) Stockholm: Skolverket. Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (4. uppl.) Stockholm: Skolverket. Föreskrifter (samtliga finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser) Ämnesplaner för de olika ämnena (förutom de gymnasiegemensamma) Internationella överenskommelser Förenta Nationerna (1948) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Finns att hämta på internet: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring Förenta Nationerna (1989) FN:s konvention om barnets rättigheter, Finns att hämta på internet: http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf Webbföreläsningar Finns på Lisam: https://liuonline.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=c&chid=dc5eb904-1755-49b0-a995-20a83f2e2766&s=0&t=pfb Referenslitteratur Almgren, E. (2006). Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Diss. Uppsala: Uppsala universitet Böhlmark, Anders, Holmlund, Helena & Lindahl, Mikael (2015) Skolsegregation och skolval (Rapport 2015:5). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-05-Skolsegregation-och-skolval.pdf Dahlstedt, Magnus & Olsson, Maria (2013) Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Edmark, Karin, Frölich, Markus & Wondratschek, Verena (2012) Hur har 1990-talets skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund? (Rapport 2014:15). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2014/r-2014-15-hur-har-1990-talets-skolvalsreformer-paverkat-elever-med-olika-familjebakgrund.pdf Ekman, Joakim (2011) Skolan och medborgarskapandet. Stockholm: Fritzes. Finns att hämta på: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2596.pdf%3Fk%3D2596 Englund, Tomas (2012) Utbildningspolitisk monopolism – nya utmaningar för läroplansteorin. I Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red.) Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. Hartman, Sven (2012) Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Stockholm: Natur & kultur. Linné, Agneta (2012) Läroplansteori mellan rum, tid och handling. I Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red.) Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. Lundahl, Lisbeth (Författare). (2015). En bok en författare [TV-program]. Sverige: Sveriges Utbildningsradio AB. Finns att hämta på internet: http://www.ur.se/Produkter/185887-En-bok-en-forfattare-Gymnasiet-som-marknad#Se-program Lundgren, Ulf. P (2012) Den svenska läroplansteoretiska forskningen – en personligt hållen reflektion. I Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red.) Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. Nihlfors, E. (2017). Att vara skolledare – att förverkliga det nationella uppdraget. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 655-671). Stockholm: Natur & Kultur. Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. Skolverket (2011) Kommunalt huvudmannaskap i praktiken: En kvalitativ studie. Rapport 362. Stockholm: Fritzes. Finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2744.pdf%3Fk%3D2744 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet: FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet. SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Lagar (samtliga att hämta finns på internet: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. SFS 1986:223 Förvaltningslag. Stockholm: Justitiedepartementet. SFS 2008:567 Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet. SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.