Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

School in society; its purpose, organization and governance, 7.5 credits

9KP202

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Terning

Kursansvarig

Maria Terning

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 1 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla O
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 1 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva och diskutera det svenska skolsystemets utveckling i förhållande till skolans samhällsuppdrag
 • beskriva skolsystemets organisation och styrning, allmänt och i det egna ämnet
 • kritiskt granska skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling samt relatera till lärares etiska yrkesprinciper
 • tillämpa läroplans- och ramfaktorteori
 • tillämpa kvalitativ textanalys 
 • uttrycka sig skriftligt på ett förståeligt sätt

Kursinnehåll

I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ textanalys, styrdokumenten avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, seminarium med skriftligt underlag och ett obligatoriskt moment

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen 6.5 hp U, G, VG
OBL2 Obligatoriskt moment: seminarium juridik 0 hp D
MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U, G

Böcker

Sidan är under uppbyggnad / preliminär

Berg, Gunnar, (2003) Att förstå skolan : en teori om skolan som institution och skolor som organisationer Lund : Studentlitteratur, 2003

ISBN: 9144031203

Böhlmark, A. & Lindahl, M., (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Rapport 2012:17 Uppsala: IFAU

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf

Colnerud, Gunnel, (2017) Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Första upplagan Stockholm : Liber, [2017]

ISBN: 9789147122462

Ekman, Joakim, Pilo, Lina, (2012) Skolan, demokratin och de unga medborgarna 1. uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147097319

Erdis, M., (2011) Juridik för pedagoger 5. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144071343

Irisdotter Aldenmyr S. & Hartman S., (2009) Yrkesetik för lärare och behovet av professionsförankring Pedagogisk Forskning i Sverige vol. 14

s. 212-229

journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/viewFile/7738/6793

Linde, Göran, (2012) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144085593

Lundgren U. P. Säljö R. & Lidberg C., (2017) Lärande, skola, utbildning. Grundbok för lärare Stockholm: Natur & Kultur

ISBN: 9789127136021

Kapitel: Forsberg E. & Roman H Styrningen av den obligatoriska skolan - mellan stabilitet och förändring. s. 605-630

Kapitel: Kunskapsbehovet genom livet - om folklärande och vuxnas utbildning s. 663-688 (tillgänglig i kursrummet i LISAM)

Kapitel: Lundgren U.P. Den moderna skolan blir till - ett framtidsprojekt s. 65-90

Kapitel: Lundgren U.P. Det livslånga lärandet - att utbilda för  ett kunskapssamhälle s. 115-156

Kapitel: Lundgren U.P. En utbildning för alla - skolan expanderar s.265-350

Kapitel: Lundgren U.P.  Skolans tidiga historia och utveckling - från arabisk skrivarskola till svensk folkskola s. 29-64

Kapitel: Nilsson A. Om utbildningsekonomi - det senmoderna utbildningssystemet s. 587-605

Kapitel: Rapp S. Skolans lagar och förordningar s. 631-651

Kapitel: Säljö R. Framtidens skola och utbildning - en betydande del av våra liv s.183-202

605-630 Forsberg E. & Roman H Styrningen av den obligatoriska skolan - mellan stabilitet och förändring.

663-688 Larsson S. Kunskapsbehovet genom livet - om folklärande och vuxnas utbildning

65-90 Lundgren U.P. Den moderna skolan blir till - ett framtidsprojekt

115-156 Lundgren U.P. Det livslånga lärandet - att utbilda för ett kunskapssamhälle

91-114 Lundgren U.P. En utbildning för alla - skolan expanderar

265-350 Lundgren U.P. Läroplansteori och didaktik

29-64 Lundgren U.P. Skolans tidiga historia och utveckling - från arabisk skrivarskola till svensk folkskola

587-605 Nilsson A. Om utbildningsekonomi - det senmoderna utbildningssystemet

631-651 Rapp S. Skolans lagar och förordningar

183-202 Säljö R. Framtidens skola och utbildning - en betydande del av våra liv

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Kapitel i bok. Tillgänglig i kursrummet på LISAM

SOU 2004:104, (2004) Att lära för hållbar utveckling Stockholm: Utbildningsdepartementet

Sammanfattning s. 9-18

http://www.regeringen.se/49b71d/contentassets/09ac8f7b0f9d402395ff95af1f6eb7cf/att-lara-for-hallbar-utveckling-sou-2004104

Webbsidor

Webbföreläsningar

se LISAM

Förenta Nationerna, FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
Sveriges Radio, Demokrati i det digitala samhället http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793