Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan, 15 hp

The Swedish language as a tool for studies and work at school, 15 credits

9ULV01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linda Kernell

Kursansvarig

Linda Kernell

Studierektor eller motsvarande

Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 6 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Svenska B/ Svenska som andraspråk B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Identifiera och använda ord och begrepp, skriftligt och muntligt, som är relevanta för studier och kommande arbetsliv i skolan
  • Formulera sig, skriftligt och muntligt, på ett förståeligt sätt om kunskapsområden som är centrala för studier och lärares arbete i skolan 
  • Resonera kring sin egen språkliga kompetensutveckling i relation till fortsatta studier och kommande arbetsliv i skolan.

Kursinnehåll

I denna kurs är det svenska språket som verktyg i fokus, både språket som verktyg för högskolestudier och det språk som kommer att krävas i studentens kommande arbete som lärare i skolan. I kursen identifierar studenten ord och begrepp som är användbara både för studier och för lärares arbete i skolan. Studenten identifierar väsentliga begrepp och förklarar dessa, både muntligt och skriftligt, i sitt sammanhang. Centralt i kursen är dessutom att utveckla kunskap om att kunna uttrycka sig om kunskapsområden som förekommer i högskolestudier och i lärares arbete i skolan. Därför bearbetar studenterna betydelsefulla kunskapsområden både genom skriftligt och muntlig framställning. Studenten resonerar slutligen kring sin egen språkliga kompetensutveckling i förhållande till sina fortsatta studier och kommande arbetsliv i skolan.     

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupp­arbete, och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom både muntliga och skriftliga redovisningar samt seminarier.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SME2 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G
SEM1 Seminarium 1.5 hp U, G
SEM2 Seminarium 1.5 hp U, G
SRE4 Skriftlig redovisning 3 hp U, G
MRE2 Muntlig redovisning 4.5 hp U, G
SRE5 Skriftlig redovisning 1.5 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.