Svenska språket i tal och skrift för utländska lärare, 15 hp

The Swedish language in speech and writing for foreign teachers, 15 credits

9ULV02

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ioanna Zengler

Kursansvarig

Helena Aeberhard

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning

Förkunskapskrav

Svenska 3 alternativt svenska som andraspråk 3

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • analysera muntliga texter av olika slag med avseende på språk och stil, struktur, framförande och ändamålsenlighet
 • självständigt planera och genomföra muntliga presentationer på svenska i olika genrer
 • aktivt delta i muntliga gruppdiskussioner om ämnen såväl av allmänt intresse som med anknytning till studier och skola
 • analysera skriftliga texter av olika slag med avseende på språk och stil, struktur och ändamålsenlighet
 • läsa och förstå komplexa texter av olika slag med hjälp av olika läsförståelsestrategier
 • självständigt förbereda och skriva olika typer av akademiska och yrkesrelaterade texter på svenska.

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika akademiska och yrkesrelaterade muntliga och skriftliga texttyper som är relevanta för lärare. Här ingår texttypernas karaktäristiska drag. Dessutom behandlas muntlig och skriftlig språklig korrekthet. I de muntliga momenten ingår uttal som en viktig del.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, skrivövningar och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer, kamratrespons, muntlig tentamen i grupp, individuella skriftliga texter och skriftlig salstentamen.   

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MPRE Muntlig presentation 3 hp U, G
MUN1 Muntlig examination 1 1 hp U, G
MUN2 Muntlig examination 2 3 hp U, G
SPRO Skriftliga uppgifter 3 hp U, G
SKR1 Skriftlig tentamen 1 2 hp U, G
SKR2 Skriftlig tentamen 2 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.