Examensarbete inom engelska, med didaktisk inriktning, 15 hp

Degree Paper within English, with a Pedagogical Emphasis, 15 credits

LULV03

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Lars Jämterud
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Engelska 60 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande

- kunna självständigt planera, genomföra och presentera ett längre välstrukturerat vetenskapligt arbete inom ämnet engelska, med didaktisk inriktning
- kunna skriftligt och muntligt presentera och argumentera för vald tes, avgränsningar, perspektiv, analyser och resultat på ett vetenskapligt godtagbart sätt
- kunna självständigt granska, jämföra och använda forskning för att problematisera och utveckla det egna arbetet
- med hjälp av källor kunna finna stöd för sin analys samt dra relevanta slutsatser
- kunna påvisa relevansen för den ämnesmässiga delen av studien ur ett undervisningsperspektiv
- kunna genomföra och konstruktivt presentera en kritisk granskning av ett annat vetenskapligt arbete, med hänseende på både innehåll och form

Kursinnehåll

Studier av relevant litteratur samt framställande av ett handlett examensarbete, inklusive muntligt försvar av eget arbete och opposition arbete skrivet av annan student.

Undervisnings- och arbetsformer

Egna studier samt handledning och slutseminarium med opposition.

Examination

Examination sker genom framläggande och försvar av egen uppsats samt opposition.

PROVKODER
UPS1 Uppsats 15 hp, U-VG
RESP Respondentskap 0 hp U-G
OPPO Opponentskap 0 hp U-G

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Individuell kurslitteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.