Fysiologiska principer, 6 hp

Principles in Physiology, 6 credits

NBIB29

Huvudområde

Biologi Bioteknik Kemisk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Mattsson

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 45 h
Rekommenderad självstudietid: 115 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 3 (HT 2017) 2 1+2 Svenska Linköping, Valla O
6KKEB Kemisk biologi kandidatprogram 3 (HT 2017) 2 1+2 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Biologi, Bioteknik, Kemisk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Biologi, kandidatprogram
 • Kemisk biologi kandidatprogram

Särskild information

Kan ej ingå i examen samtidigt som NBIB45

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Cellbiologi eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • redovisa kunskap om fysiologi inom följande ämnesområden, med människan som exempel:
  • uppbyggnad och funktion hos nervcellen, nervsystemets organisation och funktion samt visa kunskap om nervsystemets reglering av funktionen hos andra organ och organsystem
  • uppbyggnad och funktion hos olika typer av sinnesreceptorceller och sinnesorgan
  • uppbyggnad och funktion hos muskelceller, skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur samt visa kunskap om muskulaturens betydelse för funktion av andra organ och organsystem
  • uppbyggnad och funktion hos hjärta, blodkärl och cirkulationssystem, blodets innehåll och funktioner samt visa kunskap om blodtrycksreglering
  • respirationsorganens uppbyggnad och funktion samt andningens reglering
  • hormonsystemets uppbyggnad och funktion samt visa kunskap om hormoners syntes, utsöndring, transport och deras roll i reglering av fysiologiska funktioner
  • njurarnas uppbyggnad och funktion samt visa kunskap om njurarnas betydelse för blodtrycksreglering samt vätske- och saltbalans i organismen
 • visa praktiska kunskaper i att genomföra laborationer i fysiologi
 • tolka laborationsresultat och använda dessa för att förklara ämnesteorin inom aktuellt område
 • redogöra för laborativa resultat och fysiologiska funktioner i form av skriftliga labbredogörelser
 • använda sina ämnesteoretiska kunskaper för att lösa fysiologiska problem i grupp och redovisa problemlösningen i form av en skriftlig rapport
 • individuellt, identifiera en fysiologisk princip i lösningen av ett fysiologiskt problem samt förklara principens betydelse för det aktuella problemet
 • kunna jämföra fysiologiska funktioner, hos människan, med andra djurgrupper

Kursinnehåll

Fysiologisk funktion hos: nervsystemet, hormoner, muskulatur, sinnesfysiologi, cirkulation, respiration, blod och exkretion.

Inlämningsuppgift: Lösning av fysiologiska problem i grupp. Varje enskild student skall dessutom identifiera, och placera i sitt sammanhang i den aktuella problemlösningen, en av de fysiologiska principer som presenteras nedan. Skriftlig rapport inlämnas.

Centrala fysiologiska principer:

 • reglering via positiv feedback
 • reglering via negativ feedback
 • samband tryck-flöde
 • diffusion
 • molekylära flöden och gradienter
 • cell-cell kommunikation
 • transport av elektriska laddningar
 • dissociationskonstanter och kemisk jämvikt
 • massbalans

  Laborationer:

 • Handledarledd laboration Nervsystemet/Sinnesfysiologi. Labbredogörelse
 • Självständiga datorlaborationer. Labbredogörelser

  Undervisnings- och arbetsformer

  Föreläsningar, laborationer (lärarhandledda), laborationer (självständiga), inlämningsuppgift.

  Examination

  UPG1Inlämningsuppgift1 hpU, G
  LAB3Godkänd laborationskurs ink laborationsredogörelser1 hpU, G
  TEN2Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Studierektor eller motsvarande

  Agneta Johansson

  Examinator

  Eva Mattsson

  Kurshemsida och andra länkar

  http://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIB29/

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 45 h
  Rekommenderad självstudietid: 115 h

  Kurslitteratur

  Kompletterande litteratur

  Böcker

  • Silverthorn, D.U., Human Physiology: An integrated approach 7th ed. Pearson
   ISBN: 1292094931

  Övrigt

  • Dokument nedladdningsbara från LISAM.

 • Kod Benämning Omfattning Betygsskala
  UPG1 Inlämningsuppgift 1 hp U, G
  LAB3 Godkänd laborationskurs ink laborationsredogörelser 1 hp U, G
  TEN2 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

  Kursplan

  För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

  Schemaläggning

  Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

  Avbrott på kurs

  Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
  tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

  Inställd kurs

  Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

  Föreskrifter rörande examination och examinator 

  Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

  Examination

  Tentamen

  Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

  Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

  • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
  • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
  • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
  • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

  Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

  • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
  • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
  • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
  • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

  Anmälan till tentamen

  För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

  Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
    ** markerar att tentan ges för näst sista gången
    * markerar att tentan ges för sista gången 

  Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

  Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

  Plussning

  Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

  Andra examinationsformer

  För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

  Försök till vilseledande

  Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

  Betyg

  Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

  1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
  2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

  Examinationsmoment

  1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
  2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
  3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
  4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

  Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

  Regler

  Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

  LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

  Kompletterande litteratur

  Böcker

  Silverthorn, D.U., Human Physiology: An integrated approach 7th ed. Pearson

  ISBN: 1292094931

  Övrigt

  Dokument nedladdningsbara från LISAM.

  I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
  I U A Moduler Kommentar
  1. ÄMNESKUNSKAPER
  1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
  X
  X
  LAB3
  TEN2
  UPG1
  Fysiologisk teori undervisas och används på labb och i problemlösning samt examineras på tentamen i labbredogörelser samt i form av problemlösande inlämningsuppgift
  1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
  
                
  1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  
                
  1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  
                
  1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  
                
  2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
  2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
  X
  UPG1
  Problemlösande inlämningsuppgift, träning i att lösa ett fysiologiskt problem samt att referera korrekt i skriftlig rapport
  2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
  X
  X
  LAB3
  UPG1
  Genomförande av laborationer och skrivande av labredogörelser av handledd laboration och självständiga laborationer. Kunskapsbildning vid problemlösande inlämningsuppgift i grupp.
  2.3 Systemtänkande
  
                
  2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
  X
  Träna planering av självständiga laborationer, förmåga att ta ansvar för det egna lärandet vid självständiga laborationer, förmåga att samarbeta vid laboration och inlämningsuppgift, problemlösningsförmåga vid inlämningsuppgift. Träning i att reflektera över den egna arbetsinsatsen i inlämningsppgiften.
  2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
  X
  Träning i att referera till vetenskapliga källor på ett korrekt sätt i skriftlig rapport
  3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
  3.1 Arbete i grupp
  X
  Laborationer (praktiskt genomförande) + labredogörelser + inlämningsuppgift
  3.2 Kommunikation
  X
  LAB3
  UPG1
  Skriftliga labredogörelser i liten grupp + skriftlig inlämningsuppgift i liten grupp
  3.3 Kommunikation på främmande språk
  X
  X
  Engelsk kurslitteratur, datorprogram (självständiga datorlaborationer) på engelska, latinska termer.
  4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
  
                
  4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
  
                
  4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
  
                
  4.4 Att konstruera produkter och system
  
                
  4.5 Att realisera produkter och system
  
                
  4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
  
                
  5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
  
                
  5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
  
                
  5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                

  Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

  Det finns inga filer att visa.