Nanovetenskapligt projekt, 6 hp

Nano Scientific Project, 6 credits

NFYA04

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johanna Rosén

Studierektor eller motsvarande

Magnus Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KFYN Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2017) 1, 2 1, 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande fysikkurser på universitetsnivå.

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla färdigheter i att planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt projekt, samt att fördjupa sina kunskaper inom nanovetenskap. Projekten utgör avgränsade frågeställningar, ofta som en del i ett större forskningsprojekt vid IFM. Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för ett avgränsat, specifikt för kursen, forskningsområde inom nanovetenskap
 • genomföra ett projektarbete av forskningskaraktär inom nanovetenskap
 • utvärdera och analysera projektet, och sätta dess resultat i relation till aktuell forskning
 • presentera projektet skriftligt i form av en vetenskaplig artikel
 • presentera projektet muntligt, samt försvara detsamma vid opponering
 • opponera på ett, specifikt för kursen, projekt inom nanovetenskap.

Kursinnehåll

Följande innehåll behandlas i kursen:

 • översikt av forskningen på IFM
 • forskningsmetodik
 • projekthantering (CDIO-begreppet)
 • litteratursökning
 • grundläggande artikelskrivande
 • presentationsteknik för framläggning av vetenskapligt arbete.
För varje specifikt projekt behandlas också:
 • till projektet hörande teori
 • dokumentationsprocedurer
 • mätprinciper och/eller beräkningsmetoder
 • metoder för utvärdering av uppmätta eller beräknade data.
I kursen ingår att studenten på egen hand, samt under handledning, fördjupar sig inom valt projektområde.

Undervisnings- och arbetsformer

Alla kursdeltagare samlas under gemensamma föreläsningar eller seminarier under kursens gång. Däremellan sker arbetet i grupper om 2-3 studenter, vilka under handledning av aktuell forskare bearbetar projektuppgiften, som kan innehålla både teoretiska och experimentella inslag. Enskilt arbete sker främst i form av instudering och artikelskrivande, det senare under handledning.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG2Muntlig redovisning, datorpresentation eller opponering1 hpU, G
UPG1Skriftlig redovisning: artikel5 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magnus Johansson

Examinator

Johanna Rosén

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ifm.liu.se/undergrad/fysikgtu/coursepage.html?selection=all&sort=kk

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Kurslitteratur

Artiklar
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Muntlig redovisning, datorpresentation eller opponering 1 hp U, G
UPG1 Skriftlig redovisning: artikel 5 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
Artiklar
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
UPG1
UPG2
I:Projektspecifik fördjupning;U:Nanovetenskap;A:Grundläggande fysik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG1
UPG2
Genomföra, utvärdera och analysera projekt av forskningskaraktär
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
UPG1
UPG2
Projektuppgift kan innehålla både teoretiska och experimentella inslag
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
Kreativt tänkande, Planering av tid för projektuppgift
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Projektarbete i grupper om 2-3 studenter
3.2 Kommunikation
X
UPG1
UPG2
Skriftlig presentation i form av vetenskaplig artikel, muntlig presentation samt opponering
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Vetenskapliga artiklar på engelska i kurslitteraturen, skriftlig och muntlig presentation samt opponering på engelska.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
UPG2
Planera vetenskapligt projekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
UPG2
Genomföra ett projektarbete av forskningskaraktär inom nanovetenskap
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
UPG2
Presentera projektet skriftligt i form av vetenskaplig artikel, muntligt, samt försvar vid opponering

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.