Organisk analytisk kemi, 12 hp

Organic Analytical Chemistry, 12 credits

NKEC16

Huvudområde

Kemiteknik Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elke Schweda

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 112 h
Rekommenderad självstudietid: 208 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IKEA Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 5 (HT 2018) 1 1+3 Svenska Linköping, Valla O
6KKEM Kemi - molekylär design, kandidatprogram 5 (HT 2018) 1 1+3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kemiteknik, Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i kemisk analysteknik
 • Kemi - molekylär design, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Analytisk kemi (speciellt Analytisk kemi - Kromatografi), Organisk kemi

Lärandemål

Att ge den studerande övergripande och specifik kunskap avseende analys av huvudsakligen lågmolekylära organiska föreningar. Efter kursen ska deltagaren behärska många analystekniker som är centrala inom kemisk analys. Den som deltagit i kursen ska även kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur inom området. För att uppnå detta är det nödvändigt att kunna:

 • Teoretiskt och praktiskt behärska gaskromatografiska tekniker
 • Teoretiskt och praktiskt behärska högupplösande vätskekromatografiska tekniker
 • Utnyttja masspektrometri för strukturbestämning av okända organiska föreningar
 • Förbehandla prover inför slutgiltig instrumentell analys
 • Utveckla metoder för spårämnesanalys, såväl kvalitativt som kvantitativt
 • Kunna utföra grundläggande instrumentunderhåll

 

Kursinnehåll

 

 • Masspektrometri avseende masspektrometerns funktion, de vanligaste masspektrometriska teknikerna, manuell och datorstödd tolkning av masspektra samt kombinationer av kromatografisk separationsteknik och masspektrometri.
 • Kromatografiska högupplösande separationstekniker. Utveckling av en analysmetod i teori och praktik. Spårämnesanalys innefattande koncentrering, separation, identifiering och kvantifiering.

 

Undervisnings- och arbetsformer

På föreläsningar presenteras kursens viktiga teoretiska moment. Vid laborationerna utnyttjar den studerande modern utrustning för separationsteknik och studerar dess praktiska möjligheter och begränsningar. I grupper utvecklas analysmetoder för organiska föreningar och olika konsumentprodukter analyseras. Laborationskursen kräver särartslokal.

Examination

LAB1Laborationskurs5 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen7 hpU, 3, 4, 5
LAB1 utgörs av följande obligatoriska moment: Samtliga laborationer och laborationsgenomgångar samt deltagande vid ev. studiebesök. Om laborationskursen inte godkänts måste en kompletterande uppgift som tillhandahålls av examinator göras, då motsvarande kunskap krävs för genomförande av projektkursen i analysteknik TFKI19.

För godkänt betyg kan brister inom vissa delar av målen kompenseras av fördjupad kunskap inom andra delar.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Projekt i kemisk analysteknik, Forensisk kemi.

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson

Examinator

Elke Schweda

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 112 h
Rekommenderad självstudietid: 208 h

Kurslitteratur

Böcker

 • V.R. Meyer, Practical high-performance liquid chromatography 5th ed Wiley
  www.agilent.com/chem

Artiklar


 • Vetenskapliga artiklar

Kompendier

 • H. Borén, Masspektrometri
  Kompendium, LiU/IFM

Övrigt

 • Pdf-dokument rörande intrumentering.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationskurs 5 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 7 hp U, 3, 4, 5
LAB1 utgörs av följande obligatoriska moment: Samtliga laborationer och laborationsgenomgångar samt deltagande vid ev. studiebesök. Om laborationskursen inte godkänts måste en kompletterande uppgift som tillhandahålls av examinator göras, då motsvarande kunskap krävs för genomförande av projektkursen i analysteknik TFKI19.

För godkänt betyg kan brister inom vissa delar av målen kompenseras av fördjupad kunskap inom andra delar.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

V.R. Meyer, Practical high-performance liquid chromatography 5th ed Wiley

www.agilent.com/chem

Artiklar

Vetenskapliga artiklar

Kompendier

H. Borén, Masspektrometri

Kompendium, LiU/IFM

Övrigt

Pdf-dokument rörande intrumentering.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
TEN1
Organisk och analytisk kemi
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
TEN1
Kemisk analysteknik
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
TEN1
Kromatografi och masspektrometri
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
TEN1
Kvalitativa och kvantitativa problemställningar
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
Laborationsverksamhet
2.3 Systemtänkande
X
Analysplanerande
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
Laborationer
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Laborationer i grupp
3.2 Kommunikation
X
Kommunicera med kemisk terminologi, skriftliga laborationsrapporter
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kurslitteratur på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Miljökemiska aspekter. Livsmedel- och bioanalys
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
Kunskapens betydelse för miljö- och hälsa
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
LAB1
Planering av laborationsuppgift
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
LAB1
Utveckla analysmetoder
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
LAB1
Genomföra metodik
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
Analys av resultat och validering
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.