Medicinska informationssystem, 6 hp

Medical Information Systems, 6 credits

TBMI19

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Nyström

Studierektor eller motsvarande

Marcus Larsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MBME Biomedical Engineering, masterprogram 1 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla O
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (AI och maskininlärning) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Medicinsk informatik) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla O
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (AI och maskininlärning) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Medicinsk informatik) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla O
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicinsk bildanalys och visualisering) 9 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska modeller) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (AI och maskininlärning) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Medicinsk teknik) 7 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V
6MDAV Datavetenskap, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Biomedical Engineering
 • Datavetenskap, masterprogram
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Computer Science, masterprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande laborativa färdigheter och datorvana, viss färdighet i att strukturerat och systematiskt analysera problem; grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi är rekommenderat men inte nödvändigt

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att deltagarna ska tillägna sig kunskaper och färdigheter i form av strukturer och verktyg för att kunna analysera informationsystem och informationsteknikens roll i hälso- och sjukvården. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna:

 • Förklara de grundläggande begreppen i informationsåtervinning (information retrieval) och resonera om felkällor kopplade till indexering och återvinning
 • Beskriva strukturen hos databasen MEDLINE och den kontrollerade vokabulären MeSH, planera och genomföra sökningar, kombinera olika söksätt samt analysera resultatet utifrån vedertagna kvalitetsmått
 • Modellera data och designa databaser utifrån enkla kravspecifikationer
 • Beskriva patientjournalens innehåll, struktur och användning samt kontrastera olika sätt att strukturera journalanteckningar
 • Analysera för- och nackdelar med strukturerad datainmatning i olika situationer
 • Relatera förväntade mervärden hos den elektroniska patientjournalen till identifierade problemområden
 • Översiktligt redogöra för standardiseringsarbeten gällande patientjournalens struktur
 • Redogöra för hur medicinska terminologier kan kategoriseras och analysera hur deras egenskaper påverkar användningen i olika situationer
 • Beskriva grunderna för formell begreppsrepresentation och konstruera ontologier med hjälp av ontologiutvecklingsverktyg
 • Söka och tillgodogöra sig för området relevant litteratur och integrera kursens olika delar för att belysa och analysera problem inom kursens område

Kursinnehåll

 • Indexering och återvinning av generell medicinsk kunskap och patientspecifik information
 • Sökmotor, söktjänst och ämneskatalog
 • Mått på informationskvalitet och resultat av informationssökning
 • MEDLINE och MeSH: sökfält, fokus, explodering, aspektord och filter
 • Kategorisering och värdering av informationskällor
 • ER-modellering
 • Databaser: egenskaper, struktur, och användning
 • Den medicinska journalens regelverk, struktur, innehåll och användning
 • Aspekter av interoperabilitet
 • Säkerhet och sekretess vid hantering av patientuppgifter
 • Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring
 • Metabegreppen begrepp, term, relation och kod
 • Klassifikation och kodning
 • Representation, abstraktion och aggregering
 • Terminologiers egenskaper: omfång, dimensioner, hierarkier, kompositionalitet och synonymi
 • Representation av medicinsk terminologi
 • Gränssnitts-, referens- och administrativa terminologier samt terminologitjänster
 • Behov av och möjligheter till standardisering

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen följer tre teman med schemalagda föreläsningar, laborationer och seminarier; därutöver ingår hemarbete. Kursen förutsätter eget engagemang och drivkraft i lärandet.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

MOM1Seminarier1 hpU, G
UPG1Essäuppgift3.5 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationskurs1.5 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

Medicinskt beslutsstöd, Medicinska informationsmodeller och ontologier

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för medicinsk teknik

Studierektor eller motsvarande

Marcus Larsson

Examinator

Mikael Nyström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Hersh, WR, (2003/2009) Information retrieval: a health and biomedical perspective. 2nd/3rd ed. New York:Springer
 • Taylor P., (2006) From patient data to medical knowledge: the principles and practice of health informatics. Malden (MA): Blackwell Publishing

Kompendier


 • Kompletterande kompendium
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MOM1 Seminarier 1 hp U, G
UPG1 Essäuppgift 3.5 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationskurs 1.5 hp U, G

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Hersh, WR, (2003/2009) Information retrieval: a health and biomedical perspective. 2nd/3rd ed. New York:Springer
Taylor P., (2006) From patient data to medical knowledge: the principles and practice of health informatics. Malden (MA): Blackwell Publishing

Kompendier

Kompletterande kompendium

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
Matematik och logik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
LAB1
MOM1
Databasteknik, informationsåtervinning, formell begreppsrepresentation (mål 1--3, 9)
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
UPG1
Journalsystem och medicinsk terminologi (mål 4--8)
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
MOM1
UPG1
Problemidentifiering och -formulering, modellering, kvantitativa och kvalitativa uppskattningar, slutsatser och rekommendationer (mål 10)
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
MOM1
UPG1
U+A: Informationskompetens (mål 2, 10); A: Hypotesformulering och -prövning, experimentell metodik
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG1
U: Standardisering (mål 7); A: Helhetstänkande, kompromisser och avvägningar (mål 5--8)
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
MOM1
UPG1
I: Självkännedom, nyfikenhet och livslångt lärande; U: Kritiskt tänkande (mål 10); A: Initiativförmåga, uthållighet och anpassningsförmåga, kreativt tänkande, planering av tid och resurser
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
LAB1
MOM1
UPG1
Professionellt uppträdande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
LAB1
MOM1
I: Grupputveckling (seminarier); A: Grupparbete (laborationer och seminarier)
3.2 Kommunikation
X
X
UPG1
U: Struktur i akademiska arbeten; A: Muntlig och skriftlig framställning
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kursen ges på engelska och har så gott som uteslutande engelskspråkig litteratur
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
MOM1
I: Historiska perspektiv; U: Lagar och föreskrifter (mål 4)
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
LAB1
Att modellera system och att säkerställa måluppfyllelse (mål 3, 9)
4.4 Att konstruera produkter och system
X
LAB1
Disciplinär konstruktion (mål 3, 9)
4.5 Att realisera produkter och system
X
LAB1
Implementering av mjukvara (mål 3, 9)
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.