Medicinsk information och kunskap, 6 hp

Medical Information and Knowledge, 6 credits

TBMI31

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Håkan Örman

Studierektor eller motsvarande

Marcus Larsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF Obs!
6MBME Biomedical Engineering, masterprogram 2 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Medicinsk informatik) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Medicinsk informatik) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (E-hälsa) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska modeller) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Medicinsk informatik) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Medicinsk teknik) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Medicinsk teknik) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Medicinsk teknik) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Medicinsk teknik) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Medicinsk teknik) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Medicinsk teknik) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Får ej ingår i examen tillsammans med TBMI01 eller TBMI03. 

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi
 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Masterprogram i medicinsk teknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi, grundläggande kunskaper i medicinsk informatik (motsvarande Medicinska informationssystem)

Lärandemål

Kursens syfte är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sig i hur hälso- och sjukvårdens informationssystem är uppbyggda utifrån de tre modelldomänerna information, terminologi och inferens. Av särskilt intresse är systemens förmåga att kommunicera på semantisk nivå, det vill säga baserat på informationens betydelse, och förutsättningar för maskinell bearbetning av patientinformation och medicinsk kunskap.

Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna:

 • Redogöra för hur egenskaper hos terminologier, ontologier och logikspråk påverkar användningen i olika situationer (mål 1)
 • Resonera om olika sätt att koppla samman informationsmodeller och ontologier (mål 2)
 • Belysa och analysera beslutssituationer med hjälp av modeller för kliniskt beslutsfattande och beslutsstöd (mål 3)
 • Redogöra för hur medicinsk kunskap genereras, representeras och sprids (mål 4)
 • Beskriva och värdera typer av och källor till information som används för att fatta kliniska beslut (mål 5)
 • Resonera om behov av kontra utmaningar i att implementera och använda kliniska beslutsstödssystem (mål 6)
 • Redogöra för pågående internationella standardiseringsarbeten och utvecklingsprojekt inom kursens område (mål 7)

Kursinnehåll

 • openEHR och ISO/EN 13606: arkitektur, arketyper och templates
 • HL7 v3: RIM, CDA och FHIR
 • Klassifikationer, terminologier och ontologier: historik, egenskaper och tillämpningar
 • Pre- och postkoordinering av terminologier, mappning
 • Logikspråk, semantik och uttryckskraft
 • Medicinsk språkteknik
 • Variabilitet och onoggrannhet i medicinska data
 • Prevalens, sensitivitet, specificitet, prediktiva värden, ROC-kurvor och Bayes teorem
 • Modeller för medicinskt beslutsfattande och beslutsstöd
 • Statistisk och klinisk signifikans
 • Evidensbaserad hälso- och sjukvård
 • Inhämtning och formalisering av kunskap
 • Sannolikhets-, regel- och protokollbaserade system; beslutsträd och känslighetsanalys; datadrivna system
 • Utvärdering och etiska aspekter av kliniskt beslutssstöd
 • Standardisering: organisationer, processer och resultat

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, laborativt problemlösande och hemarbete.

Examination

LAB1Laborationer2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för medicinsk teknik

Kurslitteratur

Böcker

 • Greenes, Robert A. (editor), (2014) Clinical Decision Support: The Road to Broad Adoption 2nd edition Academic Press
  ISBN: 978-0-12-398476-0
 • Taylor, P., (2006) From patient data to medical knowledge : the principles and practice of health informatics Malden, Mass. : Blackwell Pub., 2006.
  ISBN: 0-7279-1775-7

Kompendier


 • Kompletterande kompendium

Övrigt

 • Referenslitteratur (standardiseringsdokument)

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott och avanmälan på kurs

Enligt beslut vid Linköpings universitet om Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå (Dnr LiU-2020-02256) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan eller avbrott från kurs görs via webbformulär Blanketter och formulär 

Inställd kurs eller avvikelse från kursplanen

Kurser med få deltagare (< 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2020-04501, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2021-01204 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Principer för tentamina

Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i januari
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs, eller ett tentamensmoment (TEN, DIT, DAT), ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut under en avvecklingsperiod med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat. Totalt erbjuds alltså 6 omtentamenstillfällen, varav 2 ordinarie omtentamenstillfällen. I tentaanmälningssystemet markeras tentamina som ges för näst sista respektive sista gången.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Omprov övriga examinerande moment

För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592

Nedlagd kurs

För Beslut om Rutiner för administration vid avveckling av utbildningsprogram, fristående kurser och kurser inom program, se DNR LiU-2021-04782. Efter beslut om nedläggning och efter avvecklingsperiodens slut hänvisas studenterna till ersättande kurs (eller motsvarande) enligt information i kursplan eller utbildningsplan. Om en student har godkänt i något/några moment i en avvecklad programkurs men inte alla och det finns en åtminstone delvis ersättande kurs så kan en bedömning om eventuellt tillgodoräknande ske. Eventuell tillgodoräkning av delmoment görs av examinator.

Anmälan till tentamen

För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen är anmälan obligatorisk, se beslut i regelsamlingen https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682. En oanmäld student kan således inte erbjudas plats. Anmälan till tentamen är öppen 30 kalenderdagar före provdatum och stänger 10 kalenderdagar innan provdatum om inget annat anges. Anmälan görs i Studentportalen eller via LiU-appen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682.

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Betyg och examinationsformer

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment och modulkoder

Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

 • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
 • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Allmänt gäller att:

 • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
 • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
 • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

För obligatoriska moment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
 • Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 • Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Rapportering av examinationsresultat

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se Fusk och plagiat

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva

Böcker

Greenes, Robert A. (editor), (2014) Clinical Decision Support: The Road to Broad Adoption 2nd edition Academic Press

ISBN: 978-0-12-398476-0

Taylor, P., (2006) From patient data to medical knowledge : the principles and practice of health informatics Malden, Mass. : Blackwell Pub., 2006.

ISBN: 0-7279-1775-7

Kompendier

Kompletterande kompendium

Övrigt

Referenslitteratur (standardiseringsdokument)

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
TEN1
U: Sannolikhetslära (mål 3); 
A: Anatomi, fysiologi, matematik och statistik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
Medicinsk informatik
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
TEN1
A: Medicinsk informatik; 
U: Informationsmodellering (mål 2), kunskapsförsörjning (mål 4,5) kunskapsrepresentation (mål 1,2,3,6), medicinskt beslutsstöd (mål 3,5,6)
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
TEN1
Redogöra för internationella utvecklingsprojekt (mål 7), 
Vetenskapliga tidskriftsartiklar i kurslitteraturen
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
TEN1
Problemidentifiering och -formulering, modellering, slutsatser och rekommendationer (mål 3,6)
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
TEN1
U+A: Hypotesformulering och -prövning, experimentell metodik (mål 4,5); 
A: Informationskompetens
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB1
TEN1
U+A: Helhetstänkande (mål 3,5,6); 
U: Interaktion och framträdande egenskaper hos system (mål 1,2,3)
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
TEN1
U+A: Kritiskt tänkande (mål 1,3,5,6); 
A: Initiativförmåga, kreativt tänkande, livslångt lärande samt planering av tid och resurser
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Professionellt uppträdande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Grupparbete i laborationer och seminarier
3.2 Kommunikation
X
Skriftlig framställning av laborationsrapporter
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kursen ges på engelska och har engelskspråkig litteratur
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
TEN1
I: Historiska perspektiv och kulturella sammanhang; 
U: Ingenjörens roll och ansvar (mål 6), teknikens inverkan på samhället (mål 3,4,6), utveckling av ett globalt perspektiv (mål 7)
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
LAB1
TEN1
Förstå behov och modellera system (mål 3,6), funktion hos system och delsystem (mål 1,2,6)
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
TEN1
Användning och utvärdering av terminologier (mål 1) och kliniskt beslutsstöd (mål 3,5,6)
Användningsaspekter av terminologier och ontologier (mål 5,6)
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Internationella standardiseringsarbeten och utvecklingsprojekt (mål 7)
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
TEN1
Planering, strategier och mål för kunskapsutveckling (mål 4)
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
TEN1
Kunskapsförsörjning (mål 4,5)
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
TEN1
Värdera informationskällor (mål 5)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.