Materiallära, 6 hp

Material Science, 6 credits

TCM005

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2020. Ersätts av TCM075.

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulf Brunne

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Kandidatprogam i möbeldesign 2 (VT 2017) 1 - Svenska O
6KMOS Kandidatprogram i möbelsnickeri 2 (VT 2017) 1 - Svenska O
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 2 (VT 2017) 1 - Svenska O

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogam i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Kursen Möbelmaterial och tillverkningstekniker

Lärandemål

Att ge studenten fördjupade kunskaper om de inom möbelområdet förekommande materialen och deras användningsområden.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • redogöra för olika materials egenskaper med avseende på såväl tekniska, estetiska, funktionella, ergonomiska, ekonomiska som ekologiska aspekter
 • kritiskt värdera såväl traditionella som moderna material med avseende på kemiska hälsorisker och åldringsegenskaper

Efter genomgången kurs skall den studerande fått insikter om:
 • att hantera olika material för olika ändamål inom möbelområdet utifrån materials egenskaper

Kursinnehåll

Olika materials (trä, textil, metaller, kompositer och polymerer) egenskaper beskrivs. Ett projekt där studenten kombinerar trä med ett annat material i ett möbelsammanhang och redogör för estetiska, funktionella, ergonomiska, ekonomiska och ekologiska aspekter i ett självständigt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, självstudier, demonstrationslaborationer och seminarier.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Kursbok: Ska identifieras.
Relevanta artiklar eller Internet-referenser kommer att delas ut under kursens gång.
Referenslitteratur
Materialbibliotekets litteraturresurser
Cambridge Engineering Selector
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 6 hp U, 3, 4, 5
Kursbok: Ska identifieras. <br>Relevanta artiklar eller Internet-referenser kommer att delas ut under kursens gång. <br>Referenslitteratur <br>Materialbibliotekets litteraturresurser <br>Cambridge Engineering Selector
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.