Möbeltapetsering III - Industriella stoppningstekniker och material, 12 hp

Furniture Upholstery III - Industrial Techniques and Materials, 12 credits

TCM042

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sara Lindqvist

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 3 (HT 2017) 2 Svenska O

Huvudområde

Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Möbeltapetsering I och II.

Lärandemål

Efter avslutad kurs har studenten kunskaper och insikt i sambandet mellan hantverksteknik, produktionsteknik och konstnärlig gestaltning samt ha förmåga och färdighet att utifrån dessa ingångsvärden undersöka och förbereda tillverkningen av en produkt, självständigt och i samverkan med andra kompetenser. Studenten har även inblick i tapetseraryrkets industriella stoppningsmaterial med särskilt fokus på skumplast.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • välja och applicera lämpliga tekniker för sågning och limning av skumplast utifrån kraven på form och funktion
 • redogöra och argumentera för lämpliga klädselmaterial och klädseltekniker till möbler stoppade med skumplast
 • tillverka en sittmöbel efter angivna riktlinjer.
 • planera för och utföra en serietillverkning efter angivna riktlinjer.
 • beskriva de industriella stoppningsmaterialens möjligheter och begränsningar ur teknisk, funktionell och estetisk synvinkel samt reflektera kring tapetseringsarbetets betydelse som formskapande, konstnärligt uttrycksmedel.
 • muntligt och skriftligt redogöra för etiska och ekologiska aspekter gällande val av material och tekniker

Kursinnehåll

Kursens fokus ligger på skumplast. Materialkännedom, lämpliga tekniker och kombinationsmaterial samt medvetenhet kring dess påverkan på vår miljö.
Kursen är upplagd genom att du utför teknikövningar både i liten och stor skala, ett antal studiebesök ger dig inblick i produktionsprocess och genom projektarbeten lär du dig att enligt angivna krav lösa en uppgift. Ett skriftligt arbete ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ämnet.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, teknikövningar, projektarbete, studiebesök, skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

UPG2Muntlig och skriftlig redovisning3 hpU, G
UPG1Utförda övningsuppgifter9 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Sara Lindqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h

Kurslitteratur

James, David (1999) Upholstery-A complete course.(Guild of Master craftsman Publications Ltd)
Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. Sveriges tapetseraremästares centralförening. (STC)
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G
UPG1 Utförda övningsuppgifter 9 hp U, 3, 4, 5
James, David (1999) Upholstery-A complete course.(Guild of Master craftsman Publications Ltd) <br>Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. Sveriges tapetseraremästares centralförening. (STC)
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.