Visuell kommunikation och gestaltning III, 3 hp

Visual Communication and Design III, 3 credits

TCM060

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Julia Bondesson

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2024) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2024) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2024) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Samtliga programgemensamma kurser under tidigare terminer på programmet.  

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • Exemplifiera hur material och konstruktion kan anpassas utifrån ett hållbart och estetiskt perspektiv 
 • Hantera ett antal verktyg i ett utställningsarbete såsom modellbygge, samt kunna formulera och gestalta ett utställningskoncept 
 • Reflektera över relationen mellan hållbarhet och estetiska värden  

Kursinnehåll

Utställningskunskap. Gestaltningsarbete.  

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar. Seminarier. Handledning. Muntlig och skriftlig redovisning.  
Kursen är utspridd över terminen.

Examination

UPG2Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning1.5 hpU, G
UPG3Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning1 hpU, G
UPG4Seminarium (obligatorisk närvaro)0.5 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Övrigt

 • Se studiehandledning vid kursstart för aktuell kurslitteratur
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning 1.5 hp U, G
UPG3 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning 1 hp U, G
UPG4 Seminarium (obligatorisk närvaro) 0.5 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Övrigt

Se studiehandledning vid kursstart för aktuell kurslitteratur
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG2
UPG4

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
X
UPG2
UPG4
Ämneskunskaper genom teoretiska o praktiska studier
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
UPG2
UPG3
Analytiskt tänkande och problemlösning implementeras i studieuppgifterna
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
UPG2
UPG3
Studieuppgifterna genomsyras av ett experimenterande och undersökande arbetsätt som bidrar till kunskapsbildning
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG2
UPG3
UPG4
Kritiskt och kreativt undersökande i görande liksom genom litteraturstudier
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG2
Grupparbete i kreativ process
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG2
UPG3
UPG4
Kommunikation undersöks genom visuell gestaltning liksom genom litteraturseminarium och muntliga redovisningar
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.