Visuell kommunikation och gestaltning III, 3 hp

Visual Communication and Interpretation III, 3 credits

TCM060

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alessandra Di Pisa

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2021) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2021) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2021) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • Uppvisa exempel och redogöra för hur frågor och begrepp kring hållbarhet kan gestaltas 
 • Reflektera över hur gruppdynamik påverkar arbetsprocessen och slutresultatet
 • Hantera ett antal verktyg i ett utställningsarbete såsom modellbygge, samt kunna formulera och gestalta ett utställningskoncept
 • Anpassa koncept och form i relation till material och hantverksteknik
 • Utveckla gestaltningen i dialog
 • Reflektera över hur förhållningssätt och värderingar av begreppet hållbarhet synliggörs genom den konceptuella idén och de estetiska valen

Kursinnehåll

Utställningskunskap. Gestaltningsarbete på tema hållbarhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar. Seminarier. Undervisning i grupp och individuellt. Samtal som pedagogisk metod. Projektarbeten. Muntlig och skriftlig redovisning. Grupparbete.
Kursen är utspridd över terminen.

Examination

UPG2Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning1.5 hpU, G
UPG3Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning1 hpU, G
UPG4Seminarium (obligatorisk närvaro)0.5 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Examinator

Alessandra Di Pisa

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Se studiehandledning vid kursstart för aktuell kurslitteratur
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning 1.5 hp U, G
UPG3 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning 1 hp U, G
UPG4 Seminarium (obligatorisk närvaro) 0.5 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Övrigt

Se studiehandledning vid kursstart för aktuell kurslitteratur
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
UPG2
UPG3
UPG4
Ämneskunskaper genom teoretiska o praktiska studier
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
UPG2
UPG3
Analytiskt tänkande och problemlösning implementeras i studieuppgifterna
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
UPG2
UPG3
Studieuppgifterna genomsyras av ett experimenterande och undersökande arbetsätt som bidrar till kunskapsbildning
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG2
UPG3
UPG4
Kritiskt och kreativt undersökande i görande liksom genom litteraturstudier
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG2
UPG3
Grupparbete i kreativ process
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG2
UPG3
UPG4
Kommunikation undersöks genom visuell gestaltning liksom genom litteraturseminarium
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
X
UPG3
UPG4
Samhälleliga villkor berörs genom temat "Hållbarhet"
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
UPG3

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
UPG3
Idégenerering och produktutveckling utifrån hållbarhetsaspekter
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.