Visuell kommunikation och gestaltning III, 3 hp

Visual Communication and Interpretation III, 3 credits

TCM060

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alessandra Di Pisa

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2022) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2022) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2022) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Samtliga programgemensamma kurser under tidigare terminer på programmet.  

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • Exemplifiera hur material och konstruktion kan anpassas utifrån ett hållbart och estetiskt perspektiv 
 • Hantera ett antal verktyg i ett utställningsarbete såsom modellbygge, samt kunna formulera och gestalta ett utställningskoncept 
 • Reflektera över relationen mellan hållbarhet och estetiska värden  

Kursinnehåll

Utställningskunskap. Gestaltningsarbete.  

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar. Seminarier. Handledning. Muntlig och skriftlig redovisning.  
Kursen är utspridd över terminen.

Examination

UPG2Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning1.5 hpU, G
UPG3Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning1 hpU, G
UPG4Seminarium (obligatorisk närvaro)0.5 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Övrigt

 • Se studiehandledning vid kursstart för aktuell kurslitteratur
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning 1.5 hp U, G
UPG3 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning 1 hp U, G
UPG4 Seminarium (obligatorisk närvaro) 0.5 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Övrigt

Se studiehandledning vid kursstart för aktuell kurslitteratur
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
UPG2
UPG3
UPG4
Ämneskunskaper genom teoretiska o praktiska studier
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
UPG2
UPG3
Analytiskt tänkande och problemlösning implementeras i studieuppgifterna
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
UPG2
UPG3
Studieuppgifterna genomsyras av ett experimenterande och undersökande arbetsätt som bidrar till kunskapsbildning
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG2
UPG3
UPG4
Kritiskt och kreativt undersökande i görande liksom genom litteraturstudier
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG2
UPG3
Grupparbete i kreativ process
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG2
UPG3
UPG4
Kommunikation undersöks genom visuell gestaltning liksom genom litteraturseminarium
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
X
UPG3
UPG4
Samhälleliga villkor berörs genom temat "Hållbarhet"
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
UPG3

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
UPG3
Idégenerering och produktutveckling utifrån hållbarhetsaspekter
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.