Informationssäkerhet, fk, 6 hp

Information Security, Second Course, 6 credits

TDDD17

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023. Ersätts av TDDE62.

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nahid Shahmehri

Studierektor eller motsvarande

Patrick Lambrix

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 51 h
Rekommenderad självstudietid: 109 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Medicinsk Informatik) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Säkra system) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Medicinsk Informatik) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Säkra system) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Säkra system) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla O
6MICS Computer Science, masterprogram 2 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6MICS Computer Science, masterprogram (Datornätverk, distribuerade system och säkerhet) 2 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V
6MDAV Datavetenskap, masterprogram 2 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Computer Science, masterprogram
 • Datavetenskap, masterprogram
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs i datasäkerhet. Grundläggande kunskaper om operativsystem och TCP/IP-nätverk rekommenderas. Studenterna förväntas kunna skriva rapporter av god kvalitet.

Lärandemål

Kursen ger möjlighet till fördjupade studier i utvalda ämnen inom informationssäkerhetsområdet. Efter genomgången kurs ska en student kunna:

 • Generella mål:
  • förklara och använda säkerhetsterminologin och säkerhetsprinciperna som presenteras i kursen
  • i detalj identifiera och förklara säkerhetshoten mot ett specifikt system, i ett givet sammanhang, identifiera svagheter hos system och formulera säkerhetskrav
  • analysera och strukturera ett givet säkerhetsproblem
  • finna, utvärdera och förklara i detalj lösningar till säkerhetsproblem i såväl generella som specifika sammanhang
  • syntetisera dellösningar för givna säkerhetsproblem
  • generalisera och syntetisera information från flera olika källor inom informationsäkerhetsområdet för att finna struktur, interna och externa kopplingar och dra självständiga och välmotiverade slutsatser
  • relatera abstrakta koncept och modeller till verkliga säkerhetsproblem och mekanismer och vice versa.
 • Projektspecifika mål:
  • identifiera, motivera, analysera och strukturera problemen som ska lösas i projektet
  • finna, utvärdera och förklara lösningarna till problemen som identifieras i projektet
  • använda och förstå utrustningen (hårdvara och mjukvara) som behövs för att genomföra projektet, tillämpa existerande säkerhetsverktyg på det givna problemet och utveckla nya verktyg och mekanismer
  • finna, syntetisera och presentera information från flera olika källor inom informationssäkerhetsområdet för att finns struktur, interna och externa kopplingar och dra självständiga och välmotiverade slutsatser
  • presentera projektresultat för en publik med liknande generella bakgrund inom informationssäkerhet
  • planera, följa upp och dokumentera projektarbetet.

 

Kursinnehåll

 

 • Del 1: Denna del behandlar teori och baseras på föreläsningar och en litteraturstudie. Det exakta innehållet kan variera från år till år beroende på aktuell forskning inom området och pågående forskning vid LiU. Ämnena kan bestå av: säkerhetsmekansimer för moderna kommunikationssystem (t.ex. fingeravtryck och vattenstämplar), nätverkssäkerhet (t.ex. säkerhet i IEEE 802.11), system- och mjukvaruintegritet (t.ex. förtäckta kanaler, buffertflödning och virus), moderna identifierings- och autentiseringsmekanismer (t.ex. biometrisk autentisering), säkerhetsstandarder (t.ex. Common Criteria) och analysmetoder (t.ex. Fault Tree Analysis) och standarder och vanliga implementationer i fält (t.ex. accesskontroll i radioaccessnät).
 • Del 2: I denna del genomför studenterna projekt som kan vara av teoretisk eller praktisk natur. Ämnena för projekten kommer att vara de som studerades i del 1 eller andra ämnen inom området.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av två delar: en översiktsdel och en individuell fördjupningsdel. Översikten består av huvudsakligen föreläsningar och litteraturstudie. Fördjupningen består av ett projekt inom ett delområde av informationssäkerhet. I projektet arbetar studenterna i grupp.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

LAB2Laborationer och inlämningsuppgifter1 hpU, G
UPG2Skriftlig rapport. Avslutning med en gemensam seminariedag2 hpU, G
TEN2En skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5

Den skriftliga tentamen testar att studenterna har uppfyllt de generella målen.
Projektarbetet, inklusive skriftlig rapport och presentation, testar att studenterna har uppfyllt de projektspecifika målen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Patrick Lambrix

Examinator

Nahid Shahmehri

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDD17/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 51 h
Rekommenderad självstudietid: 109 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • M. Bishop, "Computer Security: Art and Science" samt artikelsamling (se kurshemsidan).

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laborationer och inlämningsuppgifter 1 hp U, G
UPG2 Skriftlig rapport. Avslutning med en gemensam seminariedag 2 hp U, G
TEN2 En skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5

Den skriftliga tentamen testar att studenterna har uppfyllt de generella målen.
Projektarbetet, inklusive skriftlig rapport och presentation, testar att studenterna har uppfyllt de projektspecifika målen.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Övrigt

M. Bishop, "Computer Security: Art and Science" samt artikelsamling (se kurshemsidan).

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB2
TEN2
UPG2
Datalogi
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB2
TEN2
UPG2
Informationssäkerhet
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB2
TEN2
UPG2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB2
TEN2
UPG2

              
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB2
TEN2
UPG2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
LAB2
TEN2
UPG2

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
LAB2
TEN2
UPG2

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG2

              
3.2 Kommunikation
X
X
UPG2

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
UPG2
Engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
LAB2
TEN2
UPG2

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
LAB2
TEN2
UPG2

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
LAB2
TEN2
UPG2

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
LAB2
TEN2
UPG2

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG2

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG2

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.