Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp

Introduction to Programming and Computational Thinking, 6 credits

TDDE04

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erik Berglund

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 1 (HT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla O
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 1 (HT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla O
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 1 (HT 2019) 2 3 Svenska Linköping, Valla O
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 1 (HT 2019) 2 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management

Lärandemål

Avancerad mjukvara för simulering, design, konstruktion och beräkning är i dag vanliga komponenter i ingenjörsarbete. Här ingår också programmeringsplattformar där ingenjören söker och testar lösningar för design och konstruktionsuppgifter. Programmering öppnar möjligheter för ingenjören att generera, visualisera och söka lösningar med hjälp av egenskrivna datorprogram. Programmering är basen för datalogiskt tänkande som del i en idé- och lösningsskapande process.
Kursens syfte är att studenterna skaffar sig grundläggande kunskaper inom programmering och utvecklar en förståelse för datorprograms roll i modernt ingenjörsarbete. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • utforma och implementera enkla algoritmer i ett programspråk/scriptspråk som används för design- och konstruktionsuppgifter
 • redogöra för grundläggande begrepp inom programmering och datalogiskt tänkande
 • redogöra för hur scriptprogram kan används för att söka och generera alternativa designlösningar 

Kursinnehåll

Grundläggande begrepp i programmering och algoritmiskt tänkande
Grundläggande data- och programstrukturer
Grunderna i programspråket Python
Design och konstruktion av 2D- och 3D-object i programmeringsverktyg som Blender
Modellering av designproblem i form av datorprogram 
 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, introduktion till programmering och programspråk med hjälp av "prova på"-laborationer samt deltagande och redovisning av egen kod i seminarieform.

Examination

PRA1Individuell programmeringsuppgift2 hpU, G
LAB1Laborationskurs2 hpU, G
UPG1Uppgifter2 hpU, G

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Erik Berglund

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Individuell programmeringsuppgift 2 hp U, G
LAB1 Laborationskurs 2 hp U, G
UPG1 Uppgifter 2 hp U, G

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.