Civilingenjörsprogram i maskinteknik, 300 hp

Master of Science in Mechanical Engineering, 300 credits

6CMMM

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Syfte

En civilingenjör i maskinteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet har gedigna maskintekniska kunskaper för att kunna skapa, utveckla, anpassa och använda modern teknik. M-ingenjören kan med ett helhetsperspektiv realisera produkter, system och tjänster för att möta föränderliga behov från näringsliv och samhälle. En civilingenjör i maskinteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet har:

 • en stark identitet som maskiningenjör.
 • en förmåga att sätta sig in i nya teknikområden, även utanför det maskintekniska området.
 • en solid matematisk och naturvetenskaplig bas kombinerat med maskintekniskt djup och bredd.
 • ett självständigt och kritiskt förhållningssätt.

En civilingenjör i maskinteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet skall kunna förverkliga produkter och tekniska system utifrån en helhetssyn som innefattar:

 • val av funktionsprincip
 • konstruktion som implementerar den valda funktionsprincipen utifrån aspekter som formgivning, produktionsmetod, resursutnyttjande, ekonomi och miljöpåverkan
 • produktion, drift och underhåll
 • försörjning och leverans
 • skrotning eller avveckling. 

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas en civilingenjör från maskinteknikprogrammet ha följande kunskaper och färdigheter:

Matematiska, natur-och teknikvetenskapliga kunskaper

 • Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
  En M-ingenjör har en stark grund i matematik vilket omfattar gedigna kunskaper i grundläggande ämnen såsom analys och algebra samt gedigen förmåga att tillämpa kunskaper i numeriska metoder och matematisk statistik. M-ingenjören har en gedigen kunskap om termodynamik och grundläggande kunskaper i centrala områden i fysik såsom vågrörelselära och elektromagnetism. M-ingenjören kan beskriva, matematiskt formulera, lösa och kritiskt värdera modeller inom olika tekniska tillämpningar.
 • Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen
  En M-ingenjör har en bred teknisk kompetens med kunskaper och färdigheter inom maskinteknik. Detta innebär att:
  • M-ingenjören kan använda begrepp, teorier och metoder från mekanik, hållfasthetslära, materialteknik, strömningslära, konstruktionsteknik, produktutveckling och produktionsteknik etc för att beskriva, analysera och utveckla tekniska produkter och system inom maskinteknik. Detta innefattar också att kunna göra relevanta beräkningar, i förekommande fall med datorstöd, och utföra experimentella undersökningar.
  • En M-ingenjör kan beskriva, strukturera, abstrahera och modellera tekniska komponenter, produkter och system med vetenskapliga begrepp och modeller. M-ingenjören har kunskaper i programmering.
  • En M-ingenjör kan använda systematiska metoder för att utveckla och realisera konstruktioner inom det maskintekniska området. M-ingenjören har medverkat i genomförandet av fler konstruktionsuppgifter med progression under utbildningen.
 • Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen
  Vid M-LiTH kan teknologen välja masterprofil inom något av följande områden:
  • Energi- och miljöteknik
  • Flygteknik
  • Industriell produktion
  • Logistik och supply chain management
  • Konstruktionsmaterial
  • Konstruktionsteknik och produktutveckling
  • Kvalitets- och verksamhetsutveckling
  • Mekatronik
  • Tillämpad mekanik
  • Produktionsledning
  Masterprofilerna omfattar 60 hp varav obligatoriskt projektarbete på 12hp.


Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

 • Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösning
  M-ingenjören kan med stöd av verktyg och metoder från matematik och programmets ämnesgrund identifiera, formulera och modellera komplexa tekniska problem inom programmets område. Detta innefattar att göra såväl kvalitativa som kvantitativa uppskattningar, göra relevanta antaganden och rimlighetsbedömningar samt beakta osäkerheter.
 • Experimenterande och kunskapsbildning
  En M-ingenjör äger förmåga att tillägna sig ny kunskap genom att formulera hypoteser och utvärdera dessa genom experiment. Detta innefattar att formulera matematiska modeller, använda relevant utrustning och metodik för att utföra experiment eller motsvarande, analysera resultat med såväl matematiska verktyg som programverktyg samt redovisa resultatet. M-ingenjören har även förmågan att skaffa sig ny kunskap genom att söka relevant litteratur inom det aktuella området.
 • Systemtänkande
  M-ingenjören har förmåga att använda systemtänkande för att modellera, analysera och utveckla tekniska system och processer. Detta innebär att kunna definiera systemgränser, göra abstraktioner, se såväl helheter som delsystem och beskriva samverkan mellan dessa samt göra prioriteringar och avvägningar.
 • Individuella färdigheter och förhållningssätt
  En M-ingenjör visar initiativförmåga och har förmåga till självständigt, kreativt och kritiskt tänkande. Detta innefattar också självkännedom samt förmåga och vilja till personlig utveckling och livslångt lärande. M-ingenjören har också förmåga att planera sin tid och sina resurser.
 • Professionella färdigheter och förhållningssätt
  M-ingenjören kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet och professionellt uppträdande. Detta innefattar även att vara medveten i sin karriärplanering och hålla sig informerad och professionens utveckling.


Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera

 • Att arbeta i grupp
  M-ingenjören ska ha kunskap om vilka olika roller som finns i en (projekt-) grupp, hur dessa roller samverkar, vad som kännetecknar en ”effektiv” grupp och därigenom förmåga att sätta samman olika roller på ett ändamålsenligt sätt samt ha förmåga att agera i olika roller i en sådan grupp; framförallt agera i projektledarrollen.
 • Att kommunicera
  M-ingenjören ska kunna kommunicera skriftligt och muntligt med såväl tekniker som icketekniker, kunna lägga upp en kommunikationsstrategi utifrån projektets mål samt kunna presentera projektresultat på ett förtroendeingivande sätt.
 • Att kommunicera på främmande språk
  M-ingenjören skall på engelska kunna läsa texter inom det egna teknikområdet samt kunna presentera projektresultat såväl skriftligt som muntligt.


Planering, utveckling, realisering, drift och affärsmässigt förverkligande av tekniska produkter, system och tjänster med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav

 • Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
  En M-ingenjör tar ansvar för teknikens roll i samhället med avseende på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. En M-ingenjör beaktar samhällets regelverk och har kännedom om historiskt/kulturellt sammanhang avseende aktuella frågor i ett globalt perspektiv.
 • Företags- och affärsmässiga villkor
  En M-ingenjör har kunskaper om planering av mål och affärsmässiga strategier i olika affärskulturer.
 • Att planera system
  M-ingenjören har kunskap och färdighet i att kravsätta system och produkter så att han/hon kan medverka i och snabbt förstå industrins egna processer för detta och modellera produkter/system samt utvärdera dessa mot krav.
 • Att utveckla system
  M-ingenjören har inom sitt teknikområde generella kunskaper om lämpliga utvecklingsprocesser för olika typer av konstruktioner/system och kan snabbt kan sätta sig in i industrins olika specifika utvecklingsprocesser. M-ingenjören har stor färdighet i att tillämpa kunskaperna från sin teknikspecialitet vid utvecklingsarbete.
 • Att realisera system
  En M-ingenjör känner till utformning och ledning av realiseringsprocessen test, verifiering och validering.
 • Att ta i drift och använda
  En M-ingenjör har kunskaper avseende utformning, optimering och ledning, igångsättande, drift och underhåll samt systemavveckling av avancerade tekniska system.

 

Innehåll

Utbildningen är gemensam för samtliga studerande vid utbildningsprogrammet under de tre första åren, varefter inslaget av valbara kurser på programmet successivt ökar. De obligatoriska och valbara kurserna framgår av programplan för respektive årskurs.

  

Profiler

Under termin 7-9 skall den studerande vid utbildningsprogrammet följa en av masterprofilerna om minst 60 hp. För masterprofiler där det i programplanen finns kurser markerade med O/V gäller att en av kurserna skall ingå i examen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik E
Områdesbehörighet A9/9

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande:

  • För tillträde till termin 7 krävs vid terminsstart avslutade kurser om minst 150 hp inom programmets första 6 terminer. 30 hp kan alltså återstå för uppflyttning till termin 7. De studenter som inte uppfyller kraven ska göra en individuell plan hos studievägledaren. I första hand ska de icke avklarade kurserna från termin 1-6 inplaneras. Planering ska ske enligt programnämndens riktlinjer.

   

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Tillåtna huvudområden för masterexamen som krävs för civilingenjörsexamen inom civilingenjörsprogrammet för rmaskinteknik är:

  • elektroteknik
  • energi- och miljöteknik
  • flygteknik
  • industriell ekonomi
  • maskinteknik

  Vid vilka institutioner/ämnesområden/forskarutbildningsområden vid LiU ett examensarbete inom ovanstående huvudområde kan utföras framgår av gemensamma regelverket för examensarbete. För civilingenjörsexamen bör examensarbete väljas som motsvarar masterprofilens inriktning.

  Examenskrav

  För att uppfylla krav för civilingenjörsexamen i maskinteknik, 300 hp, skall studenten ha fullgjort:

  • kursfordringar med godkänt resultat innefattande samtliga obligatoriska kurser samt valfria kurser ur programplanen inklusive examensarbete så att 300 hp uppnås.
  • masterprofil om minst 60 hp inom samma masterprofil (inkl. projektkurs)
  • kursfordringar om minst 90 hp på avancerad nivå. Däri skall ingå:
   • kurser om minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet
   • examensarbete på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet
  • kraven för godkänt examensarbete examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
  • minst 45 hp sammantaget från kurser på grundnivå (G1, G2) och avancerad nivå (A) i matematik/tillämpning inom matematik, se fastställd förteckning över kurser med tillämpning inom matematik. 

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Engineering 300 credits and Master of Science 120 credits

  Särskild information

  Forskarutbildningskurser
  Vissa forskarutbildningskurser är öppna för teknologer. Kontakta forskarstudierektor på resp institution:

  • IEI, forskarstudierektor@iei.liu.se
  • IFM, forskarstudierektor@ifm.liu.se
  • ISY, forskarstudierektor@isy.liu.se
  • IDA, forskarstudierektor@ida.liu.se
  • MAI, forskarstudierektor@mai.liu.se
  • IMT, forskarstudierektor@imt.liu.se
  • ITN, forskarstudierektor@itn.liu.se

  För att få räkna en forskarutbildningskurs i civilingenjörsexamen måste ansökan inlämnas till nämnden, som beslutar om kursen är lämplig och som också fastställer kursplan och poängsätter kursen. 

  Övriga föreskrifter

  Se gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till del av utbildningsprogram.

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021

  Termin 5 HT 2021

  Termin 6 VT 2022

  Termin 7 HT 2022

  Termin 8 VT 2023

  Termin 9 HT 2023

  Inriktning: Energi- och miljöteknik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPE10 Projektkurs avancerad - systemanalys inom energi- och miljösystemområdet 12* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
  TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMPE10 Projektkurs avancerad - systemanalys inom energi- och miljösystemområdet 12* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
  TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
  Inriktning: Flygteknik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMAL07 Prototype Realization - Project Course 6 A1X - O
  TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 O
  TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMAL08 Aircraft Systems Engineering - Project Course 6 A1X - O/V
  TMHL26 Aircraft Structures - Project Course 6 A1X - O/V
  TMMV26 Aircraft Aerodynamics - Project Course 6 A1X - O/V
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1X 3 V
  TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
  TMMV62 Modellering och simulering för värmeöverföring 6 A1X 1 V
  Inriktning: Industriell produktion
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 O
  TMKO02 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 V
  TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
  TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Konstruktionsmaterial
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
  TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Konstruktionsteknik och produktutveckling
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
  TMQU47 Kvalitetsutveckling och robust konstruktion 6 A1X 4 V
  Period 2
  TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1X 3 V
  TMKU01 Designautomatisering för kundunika produkter 6 A1X 2 V
  Inriktning: Kvalitets- och verksamhetsutveckling
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMQU47 Kvalitetsutveckling och robust konstruktion 6 A1X 4 V
  TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
  Period 2
  TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Logistik och supply chain management
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
  TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
  Period 2
  TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
  TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
  Inriktning: Mekatronik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMS13 Elektrohydrauliska system 6 A1X 3 V
  TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1X 3 V
  TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
  Inriktning: Produktionsledning
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 O/V
  TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
  Period 2
  TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
  Inriktning: Tillämpad mekanik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM10 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
  TMMV59 Tillämpning av beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 2 V
  Period 2
  TMPM10 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V

  Termin 10 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder

  Programmens upplägg och organisation

  Utbildningarnas innehåll och utformning skall kontinuerligt revideras så att nya rön integreras i kurser och inriktningar. Inom ett utbildningsprogram kan det finnas flera studieinriktningar/profiler. Studieinriktningarna/profilerna samt regler för val av dessa framgår av de programspecifika utbildningsplanerna och programplanerna.

  Programmens upplägg och organisation skall följa fastställda kriterier som sammanfattas i utbildningsplanen för varje program.

  • Utbildningsplanen definierar målen för utbildningsprogrammet.
  • Ur programplanen, som utgör en del av utbildningsplanen, framgår i vilken programtermin de olika kurserna är placerade och deras tidsmässiga placering under läsåret.
  • I kursplanen anges bland annat kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

  Examensfordringar

  För antagna senare än 1 juli 2007 gäller examensfordringar enligt högskoleförordning 2007. Den som fullgjort utbildningsmoment efter 1 juli 2007 har rätt att prövas mot examensfordringar enligt högskoleförordning 2007. Dessutom gäller lokala föreskrifter enligt fakultets- och universitetsstyrelsens beslut, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva/Examina. 

  Högskolelagen 1 kap. 8 §:
  Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  • följa kunskapsutvecklingen, och
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

  Examen inom ett program

  Programspecifika examenskrav framgår av utbildningsplanen för respektive program.

  Studiernas påbörjande och anstånd

  Den som är antagen till utbildningsprogram skall börja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Tid och plats för det obligatoriska uppropet meddelas till den som är antagen till termin 1.

  Man kan vid ett antagningstillfälle antas till endast en utbildningsplats på utbildningsprogram. En studerande som fått utbildningsplats på ett utbildningsprogram och som i kompletterande antagning erbjuds och accepterar plats på ett annat utbildningsprogram stryks från den första platsen.

  Regler för anstånd är föreskrivna i antagningsordning för Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622645. 

  Den som fått anstånd skall inför den termin då studierna skall påbörjas vid ordinarie anmälningstid lämna ny programanmälan samt kopia av anståndsbeslutet till antagningsmyndigheten. 

  Antagning till senare del av program

  Med antagning till del av utbildningsprogram avses antagning till programstudier med syfte att slutföra programmet till examen. Antagning till senare del av program kan enbart ske i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig. Den sökande måste dessutom uppfylla tillträdeskraven till den aktuella programterminen, se behörighetsregler http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva/Tekniska_fakulteten. 

  Studieuppehåll

  Anmälan om studieuppehåll görs i Studentportalen. Görs inte sådan anmälan och inte heller registrering den första terminen som uppehållet gäller betraktas uppehållet som studieavbrott. Studieuppehåll kan endast göras hel termin och anmälas för högst två terminer i taget. Anmälan om återupptagande av studier sker i samband med terminsregistrering för påföljande termin, efter uppehållet. Görs ej terminsregistrering betraktas det som studieavbrott.

  Den som gör studieuppehåll kan under uppehållet tentera s.k. resttentamina om den studerande är omregistrerad på senast lästa programtermin. Om den studerande önskar läsa någon ny kurs under studieuppehållet måste detta ansökas särskilt. Den studerande ansvarar själv för att anmälan till kurser görs i tid inför återupptagandet av studierna.

  Avbrott på program

  Studerande som önskar avbryta sina programstudier anmäler detta till studievägledare. En studerande som lämnar studierna utan att anmäla studieuppehåll och inte registrerar sig närmast följande termin anses ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma i utbildningen om det finns ledig plats som inte behövs för studerande som återkommer efter studieuppehåll och studerande som får byta läroanstalt och/eller program.

  Kurser inom utbildningsprogram

  I programplanerna för respektive utbildningsprograms olika årskurser anges vilka kurser som är obligatoriska (o), valbara (v) samt frivilliga (f). Önskar den studerande läsa annan kombination än den i programplanerna angivna ska detta ansökas om till programnämnden.

  Frivilliga kurser

  De kurser som anges som frivilliga (f) i programplan räknas endast som frivilliga och får inte inräknas i examen.

  Kurser på annat program

  De kurser som är valbara på annat utbildningsprogram kan efter särskilt beslut av programnämnden inräknas som valbar i examen. I annat fall ses kursen som frivillig. 

  Vid val av kurs på annat program gäller att de i kursplanen för kursen angivna förkunskaperna måste vara inhämtade.

  Tillträde gäller i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig.

  Studerande på civilingenjörsprogram

  Civilingenjörsstudenter kan läsa kurser som förekommer i programplanerna termin 7 och högre på samtliga civilingenjörsprogram. För tillträde till kurs på avancerad nivå krävs att man uppnått 150 hp inom det program som man är antagen till.

  Studerande på högskoleingenjörsprogram

  Studerande på högskoleingenjörsutbildningarna kan läsa kurser som förekommer i programplanerna på samtliga högskoleingenjörsprogram.  

  Studerande på matematisk-naturvetenskapliga kandidatprogram

  Studerande på matematisk-naturvetenskapliga kandidatutbildningar kan läsa kurser som förekommer i programplanerna på samtliga matematisk-naturvetenskapliga kandidatutbildningar.  

  Forskarutbildningskurser

  Forskarutbildningskurser kan efter särskilt beslut av programnämnden inräknas som valbar i examen. I annat fall ses kursen som frivillig. 

  Studerande på civilingenjörsprogram

  Det finns möjligheter för de studerande på civilingenjörsutbildning att läsa vissa forskarutbildningskurser. Det förutsätter dock att man uppnått masternivå, dvs årskurs 4-5. Information lämnas av respektive institutions forskarstudierektor.

  Studerande på masterprogram

  Det finns möjligheter för de studerande på masterprogram att läsa vissa forskarutbildningskurser. Information lämnas av respektive institutions forskarstudierektor.

  Anmälan till programkurser

  Anmälan till kurser som ges inom program görs under anvisad tid, preliminärt 1-10 april inför höstterminen, och 1-10 oktober inför vårterminen. Information om kursanmälan anslås på särskild informationssida, meddelas till studerande via e-post och vid schemalagda informationstillfällen.

  Anmälan till programkurs som fristående kurs

  Antagning till programkurs som fristående kurs kan enbart ske i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig. Den sökande måste dessutom uppfylla tillträdeskraven till den aktuella kursen.

  Vid resursbrist kan LiTH:s styrelse besluta om inskränkning i möjligheten att läsa programkurs som fristående kurs.

  Schemaläggning

  Schemaläggning av kurser görs efter beslutad blockindelning för kursen. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

  Anvisningar för studieplanering

  Studerande som är i behov av stöd vid planeringen av de fortsatta studierna hänvisas till programmets studievägledare. En studieplanering innebär att studenten och studievägledaren gemensamt kommer fram till en individuell planering av studierna kommande termin. I den individuella planeneringen kan den studerande tillåtas göra avsteg från den generella programplanen.

  Avslutade grundkurser är en förutsättning för lyckade studier i högre årskurser. Av den anledningen är grunden vid en studieplanering att prioritera kurser från de tidigare årskurserna som inte har slutförts och i mån av utrymme läsa nya kurser.

  Studieplanering sker regelmässigt när den studerande:

  • inte uppfyller krav för uppflyttning till högre terminer. För att den studerande i de fallen ska kunna delta i kurser från högre årskurser krävs dessutom beslut om dispens,
  • inte uppfyller krav för att påbörja sitt examensarbete.

  Andra tillfällen när studieplanering kan vara aktuell:

  • när en student tidigt i utbildningen har kommit efter i studierna och har ett antal kurser oavslutade,
  • studerande som inte uppfyller förkunskapskrav för påbörjande av kandidatprojekten inom termin 6 på civilingenjörsprogrammen,
  • vid antagning till senare del av program,
  • efter genomförda utlandsstudier,
  • vid återkomst till utbildningsprogram efter ett studieuppehåll.

  Studievägledaren är vid dessa tillfällen ett stöd för studentens planering av fortsatta studier, även i de fall studenten själv kan anmäla sig till och registrera sig på aktuella kurser utan krav på särskilt beslut för de fortsatta studierna. 

  Del av utbildningen utomlands

  Studerande kan byta ut studier vid LiTH mot studier vid en utländsk h&o