Programvaruarkitekturer, 6 hp

Software Architectures, 6 credits

TDDE41

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lena Buffoni

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Datorsystem) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Programmering och algoritmer) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Datorsystem) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Programmering och algoritmer) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Programmering och algoritmer) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6MICS Computer Science, masterprogram 2 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6MICS Computer Science, masterprogram (Programmering och mjukvarumetoder) 2 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i datavetenskap
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TDDD05.

Rekommenderade förkunskaper

Programutvecklingsmetodik och -teori. Objektorienterad programmering.

Förkunskaper som ej förutsätts men bara att ha: Viss erfarenhet att läsa vetenskapliga artiklar om programvarukonstruktion Programvarukvalitet. Metaprogrammering.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • beskriva tekniska plattformar, förutsättningar för och utmaningar vid utveckling av större programvarusystem.
 • beskriva hur tekniker som metaprogrammering och virtualisering används i komponentbaserade modeller såsom exempelvis OSGi, Enterprise Java Beans och Web Services 
 • relatera industriella och teoretiska problemställningar inom utveckling av större programvarusystem till aktuella tekniker och metoder
 • analysera och kritiskt granska en programvaruarkitetktur och relatera dess egenskaper till aktuell empirisk forskning.

 

Kursinnehåll

Komponentmodeller, objekt-orienterade ramverk för komponentsystem, metaprogrammering, meddelandebaserade system, web services, applikationsramverk, programvaruarkitekturer, programvarukvalitet

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier och laborationer.

Examination

UPG1Skriftlig inlämningsuppgift3 hpU, 3, 4, 5
PRA1Projektarbete3 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Richard N. Taylor, Nenad Medvidovic, Eric M. Dashofy. Software Architecture - Foundations, Theory & Practice, John Wiley & Sons, 2010

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Lena Buffoni

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Ytterligare kurslitteratur annonseras på kurshemsidan.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig inlämningsuppgift 3 hp U, 3, 4, 5
PRA1 Projektarbete 3 hp U, G

Övrigt

Ytterligare kurslitteratur annonseras på kurshemsidan.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
beskriva hur tekniker som metaprogrammering och virtualisering används i komponentbaserade modeller såsom exempelvis OSGi, Enterprise Java Beans och Web Services
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Studenten får läsa artiklar i syfte att analysera och kritiskt granska en programvaruarkitetktur och relatera dess egenskaper till aktuell empirisk forskning.
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
PRA1

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
UPG1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
Writing a scientific report about a software architecture

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.