Strategiska IT-tillämpningar: E-business och Knowledge Management, 6 hp

Strategic Application of IT: E-business and Knowledge Management, 6 credits

TDEI09

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alf Westelius

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 7 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2017) 1 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i energi - miljö - management

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Förstå innebörden av termer som informationssystem, information, data och ha grundläggande insikter i samspelet mellan organiserad verksamhet och informationssystemanvändning.

Lärandemål

I kursen lägger vi fokus på samspelet mellan organisationen och dess omvärld. Vilken betydelse har IT-användningen för omformningen av företagsnätverk och marknader, utveckling och handel med varor och tjänster, och kunskapshantering inom organisationer och de nätverk de samverkar med?
Syftet är att ge dig insikter så att du kan göra nyanserade bedömningar av potentialen bakom “hypen”. Efter genomgången kurs ska du:

 • Förstå innebörden av begreppen strategiska IT-tillämpningar, e-business och knowledge management
 • Kunna söka reda på och tolka akademiska artiklar med relevans för en strategisk IT-tillämpning
 • Kunna bedöma potentialen för en strategisk IT-tillämpning som berör samspelet mellan organisationen och dess omvärld
 • Kunna muntligen och skriftligen presentera egna analyser och konstruktivt diskutera andras analyser

Kursinnehåll

Kursens grundidé är att utifrån aktuella trender diskutera strategisk vikt, affärspåverkan, aktuella tillämpningar och kommersiella möjligheter. Att utifrån fallstudier och deltagarnas egna erfarenheter följa kedjan från vision till genomförande. Deltagarnas undersökande projekt och egna litteratursökningar och utbytet mellan arbetsgrupperna är en central del av
kursens knowledge managementtema.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier - i klassrum och virtuella. Deltagarnas undersökande projekt, egna litteratursökningar och utbytet mellan arbetsgrupperna är en central del av kursens knowledge managementtema.

Examination

UPG2Deltagande1 hpU, G
UPG1Skriftlig test2 hpU, 3, 4, 5
PRA1Projekt3 hpU, 3, 4, 5
För att bli godkänd ska studenten vidare ha aktivt deltagit i seminarier, fullgjort inlämning av reflektionsrapporter avseende litteratur och undervisningsfall, förberettdeltagit i diskussioner av kurslitteratur, undervisningsfall och andra gruppers arbeten, samt aktivt ha medverkat i ett avslutat projektarbete som presenterats muntligt och skriftligt enligt de riktlinjer som ges i kursen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Alf Westelius

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/indek/utbildning/ekonomiska-informationssystem/tdei09?l=sv

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Chen, Shizhong, Duan, Yanqing, Edwards, John S., Lehaney, Brian, (2006) Toward understanding interorganizational knowledge transfer needs in SMEs insight from a UK investigation
  Journal of Knowledge Management; May 2006, Vol. 10 Issue: 3 p6-23, 18p
 • M. McLure Wasko, S. Faraj, (2000) "It is what one does": why people participate and help others in electronic communities of practice.
   Journal of Strategic Information Systems, 9
 • Schultze, U, Boland, RJ, (2000) Knowledge management technology and the reproduction of knowledge work practices
  <searchLink fieldCode="JN" term="%22JOURNAL+OF+STRATEGIC+INFORMATION+SYSTEMS%22"><i>JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS</i></searchLink>; SEP, 2000, 9 2-3, p193-p212, 20p.
 • Shapiro, Carl, Varian, Hal R., (1998) Information rules : a strategic guide to the network economy
  ISBN: 087584863X, 9780875848631
  Boston, Mass. : Harvard Business School Press, [1998], c1999.
 • Westelius Alf , Information Systems & Management, Department of Computer and Informations Science, Linköping University, (2006) International Journal of Public Information SystemsImages and Imaginators in Virtual Organising - The NPO Friluftsfrämjandet och www.frilufts.se
  2006; 2011-01-19.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Deltagande 1 hp U, G
UPG1 Skriftlig test 2 hp U, 3, 4, 5
PRA1 Projekt 3 hp U, 3, 4, 5
För att bli godkänd ska studenten vidare ha aktivt deltagit i seminarier, fullgjort inlämning av reflektionsrapporter avseende litteratur och undervisningsfall, förberettdeltagit i diskussioner av kurslitteratur, undervisningsfall och andra gruppers arbeten, samt aktivt ha medverkat i ett avslutat projektarbete som presenterats muntligt och skriftligt enligt de riktlinjer som ges i kursen.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Chen, Shizhong, Duan, Yanqing, Edwards, John S., Lehaney, Brian, (2006) Toward understanding interorganizational knowledge transfer needs in SMEs insight from a UK investigation

Journal of Knowledge Management; May 2006, Vol. 10 Issue: 3 p6-23, 18p

M. McLure Wasko, S. Faraj, (2000) "It is what one does": why people participate and help others in electronic communities of practice.

 Journal of Strategic Information Systems, 9,

Schultze, U, Boland, RJ, (2000) Knowledge management technology and the reproduction of knowledge work practices

<searchLink fieldCode="JN" term="%22JOURNAL+OF+STRATEGIC+INFORMATION+SYSTEMS%22"><i>JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS</i></searchLink>; SEP, 2000, 9 2-3, p193-p212, 20p.

Shapiro, Carl, Varian, Hal R., (1998) Information rules : a strategic guide to the network economy

ISBN: 087584863X, 9780875848631

Boston, Mass. : Harvard Business School Press, [1998], c1999.

Westelius Alf , Information Systems & Management, Department of Computer and Informations Science, Linköping University, (2006) International Journal of Public Information SystemsImages and Imaginators in Virtual Organising - The NPO Friluftsfrämjandet och www.frilufts.se

2006; 2011-01-19.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
UPG1
UPG2

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA1
UPG2
Diskussioner och projektarbete
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA1
UPG2
Diskussioner och projektarbete
2.3 Systemtänkande
X
Grundläggande synsätt inom ämnesområdet
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1
UPG1
UPG2
Kritiskt tänkande är en kärnpunkt i kursen
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Ansvar, pålitlighet och professionellt uppträdande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X
PRA1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
PRA1
UPG2
Centralt i diskussioner av strategi
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
PRA1
UPG1
UPG2
Centralt i diskussioner av strategi
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1
Föremål för analys, inte eget genomförande
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
PRA1
Föremål för analys, inte eget genomförande
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
PRA1

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.