Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp

Project: Agile System Development, 10 credits

TDP032

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 86 h
Rekommenderad självstudietid: 181 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 4 (VT 2024) 1, 2 1+2, 1+2 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i innovativ programmering

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i programmering 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- utveckla ett grafiskt interaktivt system tillsammans med andra programmerare och extern beställare (kund)
- utveckla programvara utifrån agil systemutvecklings grundvärderingar, metoder och verktyg
- resonera om hållbarhetsutmaningar samt hållbarhet i relation till utveckling och användning av tekniska system
- resonera om etiska aspekter vid utveckling av tekniska system
- tillämpa principer för användbarhet och integrera användbarhetsarbete inom ramen för en agil systemutvecklingsprocess
- använda en metod för att upptäcka eventuella genusrelaterade problem vid ett systems utformande

Kursinnehåll

Hantverk:
- Kunnande i att arbeta med hjälp av agil metodik både individuellt, i par och i grupp.
- Förmåga att kommunicera och fungera socialt på ett bra sätt i ett projekt och team.
- Kunna ta fram programvara på enklast möjliga vis för att lösa givna krav.
- Kunna ta och ge återkoppling på ett konstruktivt och givande sätt.
- Arbeta i hög fart med god kvalitet och leverera innovativa tillfredställande resultat.
- Arbeta direkt med källkod snarare än dokumentation och att vara öppen för kontinuerliga förändringar.
- Planera och genomföra användbarhetstesting

Ämnen:
- Agil utvecklingsmetodik, inklusive tekniker såsom Planning game, User stories, Tidsestimering, Scrum board, Burndown charts, Scrummöten, testdriven utveckling.
- Användbarhetstestning, inklusive personas, usecase, formativ och summativ utvärdering.
- Muntlig kommunikation.
- Hållbarhet och etik i relation till utveckling av tekniska system

Teknik:
- Programspråk och programutvecklingsmiljö beroende på projekt
- Versionshanteringsystem Git, eller liknande system
- Kravhantering och projektstyrning i Trello, eller liknande system 

Undervisnings- och arbetsformer

IP-projekt, genomfört i enlighet med utbildningsplanen.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG1Uppgift0.5 hpU, G
PRA1Projekt9.5 hpU, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Kurslitteratur

Böcker

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift 0.5 hp U, G
PRA1 Projekt 9.5 hp U, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Böcker

Henrik Kniberg, Scrum and XP from the trences tillgänglig online

https://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/

Pieter Jongerius et al., (2013) Get Agile! Scrum for UX, design & development BIS Publishers
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
U: Agil metodik. A: Programmering, systemutveckling.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
Systemutveckling
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Experimenterande för att hitta bra systemarkitekturval, etc.
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA1
Utformning och utveckling av nytt/anpassat IT-system
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA1
Arbete mot extern kund/beställare
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA1
U: Principer för teamarbete i agil metodik. A: Grupparbete.
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Kommunikation med extern kund
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kurslitteratur på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
PRA1
Arbete mot extern kund/beställare
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
PRA1
Sprint 0 för inledande planering
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1
5 sprintar
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
PRA1
Demo av stabil build vid varje sprintslut
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
UPG1
I liten mån även examination i PRA1
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
PRA1
Mest fokus på strukturering och planering, men även lite om identifiering av behov. Med utvecklingsprojekt avses ett systemutvecklingsprojekt.
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
PRA1

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
Minimalt. 15 min redovisning och en reflektion men ingen regelrätt utvärdering.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.