Immaterialrätt, 6 hp

Intellectual Property Rights, 6 credits

TEAE11

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lydia Lundstedt

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 9 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 7 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 7 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 5 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 1 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping, Norrköping O
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 5 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation
 • Civilingenjör i medieteknik
 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
 • Samhällets logistik, kandidatprogram
 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
 • Civilingenjör i elektronikdesign

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig goda kunskaper om immaterialrätt och marknadsrätt. Den studerande skall erhålla goda kunskaper om vad som krävs för att lagligt skyddad ensamrätt skall uppnås/föreligga samt skapa sig förståelse för immaterialrättsliga reglers roll i en marknadsekonomi. Den studerande skall även förvärva god förmåga att identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de angivna rättsområdena.
Efter slutförd kurs skall den studerande kunna

 • visa övergripande kännedom om immaterialrätt och marknadsförings- samt konkurrensrätt på nationell och EU-rättslig nivå, samt hur reglerna samverkar och påverkar relationen mellan marknadens aktörer och deras handlingsutrymme,
 • visa övergripande färdighet i lagtolkning, rättsfallsanalys och rättstillämpning avseende ovan nämnda rättsområden,
 • identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade juridiska problem inom de angivna rättsområden,
 • reflektera över slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning och rättsfallsanalys som rättstillämpning, samt reflektera över nämnda reglers samspel. 

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på just immaterialrätten, men även marknadsrättsliga regler som avser att förhindra otillbörlig konkurrens samt konkurrensrätt kommer att behandlas.
Immateriella rättigheter är bl.a. upphovs-, mönster-, varumärkes- och patenträtt. Immaterialrätten är till sin natur internationell varför framförallt EU-rättslig men även viss internationell reglering kommer att behandlas. Vidare görs en översikt över problemen med internationella tvister och jurisdiktionsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.

Examination

TEN1Skriftlig tentamen6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Examinator

Lydia Lundstedt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 6 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.