Affärsrätt, 6 hp

Civil and Commercial Law, 6 credits

TEAE13

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Thörn Berggren

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 4 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 4 (VT 2018) 2 2 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Högskoleingenjör i datateknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i Industriell ekonomi

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande uppvisa

 • grundläggande kunskap om, samt visa förståelse av de olika rättskällorna och deras tillämpning inom ramen för de rättsområden som kursen omfattar.
 • grundläggande kunskap om och förståelse av centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende förmögenhetsrätten.
 • grundläggande färdighet i lagtolkning
 • grundläggande förmåga i att lösa mindre komplicerade juridiska frågeställningar inom de rättsområden som kursen omfattar
 • förmåga att kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden inom de områden som kursen behandlar
 • förmåga att kunna avgöra när det är fråga om mer komplicerade juridiska frågeställningar som föranleder behov av juridisk expertis.

   

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala delar av förmögenhetsrätten. Inledningsvis studeras rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas rättsregler som rör avtal i allmänhet såsom förutsättningarna för att få ingå avtal och andra bindande rättshandlingar, avtal genom mellanman samt avtals ogiltighet. Vidare studeras köp av varor och tjänster, främst mellan näringsidkare, men även mellan konsument och näringsidkare.

Kursen innefattar även studium av reglerna kring dels fordringar, preskription och kreditsäkerheter, dels special- och generalexekution såsom utmätning respektive konkurs. Vidare studeras de olika företagandeformerna och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom studeras immaterialrätt såsom varumärkesrätt, upphovsrätt och patenträtt samt marknadsrätt och företagshemligheter. Slutligen behandlas de allmänna reglerna kring skadeståndsansvar utanför
avtalsförhållanden och straffrätt vad gäller ekonomiska brott.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma.

Examination

TEN1Skriftlig tentamen6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Examinator

Ingrid Thörn Berggren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Giertz, Hellstadius, Nilsson, Reichel, Sjödin, Ågren, Åhman, (2017) Svensk juridik Upplaga 1 Stockholm : Wolters Kluwer, [2017]
  ISBN: 9789139207900
 • Rembe, Annika, Eklund, Stephanie, (1998) Juridiska ord och begrepp Stockholm : Nerenius & Santérus, 1998 ;
  ISBN: 9164801152
 • Zetterström, Stefan, (2018) Civilrätt : övningsbok 6 upplagan Stockholm : Liber, [2018]
  ISBN: 9789147113569
  Även äldre upplaga av denna bok kan användas, om man är uppmärksam på ev. lagändringar.

Övrigt

 • Mer information om lagtext och förslag på ytterligare litteratur finns på LISAM.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 6 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Giertz, Hellstadius, Nilsson, Reichel, Sjödin, Ågren, Åhman, (2017) Svensk juridik Upplaga 1 Stockholm : Wolters Kluwer, [2017]

ISBN: 9789139207900

Rembe, Annika, Eklund, Stephanie, (1998) Juridiska ord och begrepp Stockholm : Nerenius & Santérus, 1998 ;

ISBN: 9164801152

Zetterström, Stefan, (2018) Civilrätt : övningsbok 6 upplagan Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147113569

Även äldre upplaga av denna bok kan användas, om man är uppmärksam på ev. lagändringar.

Övrigt

Mer information om lagtext och förslag på ytterligare litteratur finns på LISAM.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
På kursen undervisas om rättsregler och deras betydelse för ingenjören/männsikan vid olika former av agerande - detta kräver medvetna förhållningssätt hos studenten.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
På kursen undervisas om rättsregler och deras betydelse för ingenjören/männsikan vid olika former av agerande - detta kräver medvetna förhållningssätt hos studenten även i dennes framtida profession.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.