Marknadskommunikation och analys, 6 hp

Market Communication and Analysis, 6 credits

TEAE14

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Ellström

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 3 Svenska Norrköping, Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2018) 2 3 Svenska Norrköping, Norrköping O
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 3 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram
 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
 • Samhällets logistik, kandidatprogram

Särskild information

Kan ej ingå i examen tillsammans med TEIE56.

Rekommenderade förkunskaper

Användarupplevelse och interaktionsdesign

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara och tillämpa centrala modeller inom marknadsföring och marknadskommunikation
 • Analysera företags erbjudande, deras marknadskommunikation och deras omvärld ur ett marknadsföringsperspektiv
 • Tillämpa grundläggande färdigheter i att skriva vetenskaplig rapport inom marknadsföringsområdet
 • Muntligt och skriftligt kommunicera marknadsföringsorienterade analyser och resonemang

Kursinnehåll

Det centrala i kursen är hur ett företag eller en organisation skall agera mot och kommunicera med marknaden. Innehållet omfattar bland annat: att förstå vad ett erbjudande är och hur marknadskommunikation kan se ut, hur företagets omvärld påverkar deras erbjudande och marknadskommunikation, val av kundsegment att rikta ett erbjudande mot och analys av vilka kundsegment befintliga företag riktar sig mot, hur kunders köpbeteende påverkar utformningen av erbjudandet och marknadskommunikationen, samt hur företags marknadsföring kan förstås ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt  hållbarhetsperspektiv. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har det genomgående temat marknadsplanering med inriktning mot marknadskommunikation. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och ett handlett projektarbete som görs i grupp och går ut på att analysera ett företags eller varumärkes marknadskommunikation. Projektarbetet och seminarierna utgör en del av examinationen. Examination sker även genom ett antal individuella uppgifter/duggor under kursens gång.

Examination

UPG1Skriftlig examination under kursens gång4 hpU, 3, 4, 5
PRA1Projektuppgift och seminarier som genomförs i grupp2 hpU, 3, 4, 5

UPG1 ges i form av ett antal individuella uppgifter/duggor .

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Varumärke och värdeskapande

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Daniel Ellström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Fahy & Jobber - Foundations of Marketing (eller motsvarande). Möjliga tillägg i form av artiklar. 

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig examination under kursens gång 4 hp U, 3, 4, 5
PRA1 Projektuppgift och seminarier som genomförs i grupp 2 hp U, 3, 4, 5

UPG1 ges i form av ett antal individuella uppgifter/duggor .

Övrigt

Fahy & Jobber - Foundations of Marketing (eller motsvarande). Möjliga tillägg i form av artiklar. 

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.