Marknadsmedvetenhet i internationell medieöverskridande design och produktion, 6 hp

Market Awareness in International Crossmedia Design and Production, 6 credits

TEAE16

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Grundström

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 5 (HT 2019) 2 1 Engelska Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

Särskild information

Ska kunna samläsas på distans med studenter från andra universitet.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grunder i marknadsanalys, varumärkesteori och gruppdynamik samt färdigheter i vetenskapligt skrivande inom managementområdet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:

- ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva hur företag internationaliseras

- beskriva och tillämpa grundläggande teorier och modeller rörande hur medvetenhet om marknader erhålls

- beskriva och tillämpa grundläggande teorier och modeller som förklarar kulturella skillnader och hur de påverkar kommunikation

- analysera en klient, en klients tänkta kunder, klientens konkurrenter, kulturella skillnader och kommunikationsalternativ för att fastställa klientens kommunikationsbehov vid inträde på en internationell marknad

- avrapportera en sådan analys i en vetenskaplig rapport med intern och begreppsmässig validitet, utförd med deduktiv analys där rekommendationerna fokuserar på att övertyga om lämpligheten i den föreslagna kommunikationsstrategin.

- kunna tillämpa grundläggande planeringsverktyg i ett internationellt samarbete

Kursinnehåll

Internationalisering av företag

Marknadsanalys av kommunikationsbehov vid internationalisering

Grunder i vetenskaplig metod

Analys av klients kommunikationsbehov vid internationalisering

Vetenskapligt skrivande (managementområdet).

 

 

Undervisnings- och arbetsformer

Miniföreläsningar (och/eller podcasts), länkar till webbaserat material och obligatorisk läsning som seminarieförberedelse

Online seminarier för teoridiskussion

(Multinationell) gruppuppgift för att fastställa kommunikationsbehoven för en klient som avser gå in på utländsk marknad som avrapporteras i en vetenskapligt grundad rapport

Online handledning

Examination

PRA1Projektuppgift4 hpU, G
KTR1Kontrollskrivning, litteratur2 hpU, 3, 4, 5

Inlämning av slutrapport för PRA1 efter angivet datum medför med automatik U för PRA1 om inte ett av examinator godtagbart skäl tillställs examinator i skrift senast inlämningsdatumet.

Betyget på KTR1 avgör slutbetyget på kursen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Christina Grundström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Lista med rekommenderad och obligatorisk littertur inom följande områden:

  - marknadsanalys/business intelligence

  - varumärkesledning i en internationell kontext 

  - internationalisering

  - kultur i samband med marknadskommunikation

  - integrerad marknadskommunikation (IMK)

  - metod

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektuppgift 4 hp U, G
KTR1 Kontrollskrivning, litteratur 2 hp U, 3, 4, 5

Inlämning av slutrapport för PRA1 efter angivet datum medför med automatik U för PRA1 om inte ett av examinator godtagbart skäl tillställs examinator i skrift senast inlämningsdatumet.

Betyget på KTR1 avgör slutbetyget på kursen.

Övrigt

Lista med rekommenderad och obligatorisk littertur inom följande områden:

- marknadsanalys/business intelligence

- varumärkesledning i en internationell kontext 

- internationalisering

- kultur i samband med marknadskommunikation

- integrerad marknadskommunikation (IMK)

- metod

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.