Industriell ekonomi, 10 hp

Industrial Economics, 10 credits

TEIE17

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Holtström

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 171 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping O

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Matematisk grundkurs (slutet läses i regel parallellt med början av denna kurs)

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande skall få förtrogenhet med ekonomiska begrepp, resonemang och samband inom industriell ekonomi, samt färdigheter i internt ekonomiarbete i ett företag, företagsanalyser och kommunikation. Efter avslutad kurs ska studenten kunna göra en affärsstrategisk analys av ett företag avseende såväl tekniska som ekonomiska aspekter.
Kursen ska också ge den studerande vetenskaplig grund för fortsatta studier på I-programmet. I kursen ges en kort introduktion till den akademiska skrivprocessen i moment som metodupplägg, syfte och planering, disposition av rapport samt muntlig och skriftlig argumentation.
Mer specifikt ska studenten efter kursen kunna:

 • Tolka, värdera och redogöra för ett företags affärsverksamhet.
 • Tillämpa produkt- och investeringskalkylmetoder.
 • Utföra vanligen förekommande uppgifter i redovisning för ett mindre företag.
 • Finna, kritiskt granska, analysera, förstå och förmedla teknisk och ekonomisk information för industriföretag.
 • Planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett projektarbete i grupp.
 • Välja form och metod för muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar företagets mål och strategier, företagets interna ekonomiarbete, redovisning samt företagsanalys. Samtliga delar innehåller praktiskt och laborativt arbete för att ge färdigheter i industriell ekonomi.
Praktikfallet ligger även till grund för vetenskaplig metod ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv, med tillämpning på industriföretag.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, handledning samt datorbaserade laborationer. Gästföreläsare från näringslivet medverkar. På lektionerna ges färdighetsträning i problemlösning. Vid de datorbaserade laborationerna ges tillfälle att praktiskt tillämpa och utveckla kunskaper för mer komplex problemlösning. Under kursen arbetar den studerande med ett praktikfall där ett verkligt företag analyseras. Praktikfallet organiseras i form av handledning i små arbetsgrupper, eget skrivande (på svenska och engelska) och informationssökning, samt seminarier med presentationer och reflektion.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

LAB2Laborationer2 hpU, G
PRA3Projektuppgift som genomförs i grupp2 hpU, G
TEN2Skriftlig tentamen6 hpU, 3, 4, 5
Poäng/betyg på provkod TEN2 styr slutbetyget. Samtliga moment TEN2, PRA3 och LAB2 skall vara godkända för att kunna erhålla slutbetyg. Provkod LAB2 innehåller ett antal obligatoriska laborationsmoment, inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. Provkod PRA3 är en projektuppgift som innehåller obligatoriska moment i form av närvaro och aktivt deltagande i seminarier, inlämning av skriftlig projektuppgift (på svenska och engelska) och en muntlig presentation av projektet. För plussning på kursen krävs nytt omprov i den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Produktionsekonomi, Ekonomisk analys och ekonomisk teori, Ekonomisk styrning, Integrerad företagsplanering
 

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Johan Holtström

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/indek/utbildning/industriell-ekonomi/teie17?l=sv

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 171 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Holmström, N, Företagsekonomi – från begrepp till beslut senaste utgåvan
   Textbok, övningsbok
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laborationer 2 hp U, G
PRA3 Projektuppgift som genomförs i grupp 2 hp U, G
TEN2 Skriftlig tentamen 6 hp U, 3, 4, 5
Poäng/betyg på provkod TEN2 styr slutbetyget. Samtliga moment TEN2, PRA3 och LAB2 skall vara godkända för att kunna erhålla slutbetyg. Provkod LAB2 innehåller ett antal obligatoriska laborationsmoment, inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. Provkod PRA3 är en projektuppgift som innehåller obligatoriska moment i form av närvaro och aktivt deltagande i seminarier, inlämning av skriftlig projektuppgift (på svenska och engelska) och en muntlig presentation av projektet. För plussning på kursen krävs nytt omprov i den skriftliga tentamen.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Holmström, N, Företagsekonomi – från begrepp till beslut senaste utgåvan

 Textbok, övningsbok

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB2
PRA3
TEN2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB2
PRA3
TEN2

              
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB2
PRA3
TEN2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
TEN2

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA3

              
3.2 Kommunikation
X
X
PRA3

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
LAB2
PRA3
TEN2

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
PRA3
TEN2

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.