Industriell ekonomi, 10 hp

Industrial Economics, 10 credits

TEIE17

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Holtström

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 171 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 1 (HT 2021) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 1 (HT 2021) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 1 (HT 2021) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 1 (HT 2021) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 1 (HT 2021) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 1 (HT 2021) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi

Rekommenderade förkunskaper

Matematisk grundkurs (slutet läses i regel parallellt med början av denna kurs)

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande skall få förtrogenhet med ekonomiska begrepp, resonemang och samband inom industriell ekonomi, samt färdigheter i internt ekonomiarbete i ett företag, företagsanalyser och kommunikation. Efter avslutad kurs ska studenten kunna göra en affärsstrategisk analys av ett företag avseende såväl tekniska som ekonomiska aspekter.
Kursen ska också ge den studerande vetenskaplig grund för fortsatta studier på I-programmet. I kursen ges en kort introduktion till den akademiska skrivprocessen i moment som metodupplägg, syfte och planering, disposition av rapport samt muntlig och skriftlig argumentation.
Mer specifikt ska studenten efter kursen kunna:

 • Tolka, värdera och redogöra för ett företags affärsverksamhet.
 • Tillämpa produkt- och investeringskalkylmetoder.
 • Utföra vanligen förekommande uppgifter i redovisning för ett mindre företag.
 • Finna, kritiskt granska, analysera, förstå och förmedla teknisk och ekonomisk information för industriföretag.
 • Planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett projektarbete i grupp.
 • Välja form och metod för muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar företagets mål och strategier, företagets interna ekonomiarbete, redovisning samt företagsanalys. Samtliga delar innehåller praktiskt och laborativt arbete för att ge färdigheter i industriell ekonomi.
Praktikfallet ligger även till grund för vetenskaplig metod ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv, med tillämpning på industriföretag.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, handledning samt datorbaserade laborationer. Gästföreläsare från näringslivet medverkar. På lektionerna ges färdighetsträning i problemlösning. Vid de datorbaserade laborationerna ges tillfälle att praktiskt tillämpa och utveckla kunskaper för mer komplex problemlösning. Under kursen arbetar den studerande med ett praktikfall där ett verkligt företag analyseras. Praktikfallet organiseras i form av handledning i små arbetsgrupper, eget skrivande (på svenska och engelska) och informationssökning, samt seminarier med presentationer och reflektion.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

LAB2Laborationer2 hpU, G
PRA3Projektuppgift som genomförs i grupp2 hpU, G
TEN2Skriftlig tentamen6 hpU, 3, 4, 5
Poäng/betyg på provkod TEN2 styr slutbetyget. Samtliga moment TEN2, PRA3 och LAB2 skall vara godkända för att kunna erhålla slutbetyg. Provkod LAB2 innehåller ett antal obligatoriska laborationsmoment, inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. Provkod PRA3 är en projektuppgift som innehåller obligatoriska moment i form av närvaro och aktivt deltagande i seminarier, inlämning av skriftlig projektuppgift (på svenska och engelska) och en muntlig presentation av projektet. För plussning på kursen krävs nytt omprov i den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Produktionsekonomi, Ekonomisk analys och ekonomisk teori, Ekonomisk styrning, Integrerad företagsplanering
 

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Examinator

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 171 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Holmström, N, Företagsekonomi – från begrepp till beslut utgåva 5 eller 6
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laborationer 2 hp U, G
PRA3 Projektuppgift som genomförs i grupp 2 hp U, G
TEN2 Skriftlig tentamen 6 hp U, 3, 4, 5
Poäng/betyg på provkod TEN2 styr slutbetyget. Samtliga moment TEN2, PRA3 och LAB2 skall vara godkända för att kunna erhålla slutbetyg. Provkod LAB2 innehåller ett antal obligatoriska laborationsmoment, inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. Provkod PRA3 är en projektuppgift som innehåller obligatoriska moment i form av närvaro och aktivt deltagande i seminarier, inlämning av skriftlig projektuppgift (på svenska och engelska) och en muntlig presentation av projektet. För plussning på kursen krävs nytt omprov i den skriftliga tentamen.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2019-00920, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2017-03931 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Principer för tentamina

Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Omprov övriga examinerande moment

För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Anmälan till tentamen

Fram till 31 januari 2021 gäller enligt tidigare riktlinjer: För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Från 1 februari 2021 gäller nya riktlinjer för anmälan till skriftliga salsskrivningar inklusive digitala tentamina i sal, Dnr LiU-2020-02033 (se beslut i regelsamlingen https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682). 

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Betyg och examinationsformer

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment och modulkoder

Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

 • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
 • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Allmänt gäller att:

 • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
 • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
 • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av examinationsresultat

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Holmström, N, Företagsekonomi – från begrepp till beslut utgåva 5 eller 6
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Industriell ekonomi introduceras.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB2
PRA3
TEN2
Ekonomi, introduceras och fördjupas i kursen med olika typer av verktyg och modeller för analys och förståelse av ett företags verksamhet.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB2
PRA3
TEN2
I kursens olika utbildningsmoment som laborationer, projektarbeten sker ett analytiskt tänkande och problemlösning görs också till given uppgift, dessutom återkommer detta förhållningssätt även i tentamen.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB2
PRA3
TEN2
Laborationerna ger möjlighet att prova olika scenarier, samt bokföringsuppgiften ger en förståelse för hur ett företags räkenskaper kommer till och vad man kan se i dessa, analys av företag sker även i examinerande momentet tentamen.
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB2
PRA3
TEN2
Förståelse för företagets villkor i olika dimensioner från att använda produktkalkyler, investeringskalkyler och en förståelse för företagets bokföring samt vilken betydelse företagets räkenskaper har i att förstå och analysera verksamheten i ett företag.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB2
PRA3
TEN2
Genom laborationer, projektarbete och tentamen arbetar studenterna med att kunna förhålla sig till olika ekonomiska aspekter på ett företag och som även examineras genom kursens olika examinationsmoment.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA3
Projektarbetet innehåller element av detta.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
LAB2
PRA3
Genom att arbeta i par, vilket görs i laborationsuppgifterna. Att arbeta med projektarbetet innebär ett större grupparbete. Därtill kommer seminariearbete som också sker i grupp.
3.2 Kommunikation
X
X
PRA3
Genom aktivt deltagande i seminarier och vid presentation av projektarbetet muntligt och skriftligt samt opposition på andra gruppers arbeten.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
X
PRA3
Viss litteratur finns på engelska och används i projektet.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
LAB2
PRA3
TEN2
Ekonomiska villkor för företagen finns i kursens olika moment, och när det gäller social och ekologisk hållbarhet i den mån projektarbetet lyfter fram det genom omvärldsanalysen.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
LAB2
PRA3
TEN2
Genom laborationerna förstås de ekonomiska villkoren för företagets verksamhet och i projektarbetet genomlyses företagens villkor i det omgivande samhället och i analys av dess räkenskaper hur väl de presterar.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
LAB2
PRA3
TEN2
Genom olika kalkylmetoder och räkenskapsanalyser introduceras detta.
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.