Intellectual Property Rights, 4 hp

Intellectual Property Rights, 4 credits

TEIE44

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2022. Ersätts av TEAE20.

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 75 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (System-on-chip) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (System-on-chip) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (System-on-chip) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (System-on-chip) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (System-on-chip) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (System-on-chip) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (System-on-chip) 8 (VT 2021) 2 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig goda kunskaper om immaterialrätt, varmed olika former av resultatet av intellektuellt skapande avses. Kursen syftar därmed till att den studerande skall erhålla goda kunskaper om vad som krävs för att lagligt skyddad ensamrätt skall uppnås/föreligga samt att studenten skapar sig förståelse för immaterialrättsliga reglers roll i en marknadsekonomi. Den studerande skall även förvärva god förmåga att identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de angivna rättsområdena.

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på immateriella rättigheter. De juridiska frågorna kring patent, varumärken, design och upphovsrätt kommer att diskuteras, liksom frågor om de olika möjligheterna att skydda datorns mjuk- och hårdvara. Frågor som gäller kommersialiseringen av immateriella rättigheter i hela licensavtal, affärshemligheter och marknadsföringslagstiftningen kommer också att ingå i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och självstudier.

Examination

UPG1Obligatoriska seminarier och skriftlig redovisning0.5 hpU, G
TEN2Skriftlig examination3.5 hpU, 3, 4, 5

Kursen examineras genom skriftlig examination TEN2 samt obligatoriska seminarier och skriftlig redovisning UPG1.
 

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Examinator

Christina Nordin

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/indek/kurser

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 75 h

Kurslitteratur

Fastställs senare.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Obligatoriska seminarier och skriftlig redovisning 0.5 hp U, G
TEN2 Skriftlig examination 3.5 hp U, 3, 4, 5

Kursen examineras genom skriftlig examination TEN2 samt obligatoriska seminarier och skriftlig redovisning UPG1.
 

Fastställs senare.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
På kursen undervisas om rättsregler och deras betydelse för ingenjören/människan vid olika former av agerande - detta kräver medvetna förhållningssätt hos studenten.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
På kursen undervisas om rättsregler och deras betydelse för ingenjören/människan vid olika former av agerande - detta kräver medvetna förhållningssätt hos studenten även i dennes framtida profession.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.