Företagsekonomi, 6 hp

Business Economics, 6 credits

TEIE51

Kursen är nedlagd. Ersätts av TEAE17.

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofi Rehme

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 4 (VT 2018) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenterna en orientering om företagets allmänna villkor och verksamhet, på vilket sätt det styrs samt företagets relationer till kunder och leverantörer. Kursen skall ge insikter i företagets redovisning, rapportering och finansiering samt ge grundläggande färdigheter i kalkylering och ekonomisk bedömning.
Mer specifik skall deltagarna efter genomförd kurs kunna:

 • förklara vad som krävs för att starta ett företag (t ex företagsformer).
 • Beskriva och förklara, och på en grundläggande nivå analysera, ett företags årsredovisning.
 • Tillämpa enklare bokföring, relaterad till framförallt små och medelstora företag.
 • Beskriva, förklara och tillämpa enklare räkenskapsanalys.
 • Tillämpa enklare produktkalkyleringsmetoder för att bl a faställa pris och kostnad för produkter, tjänster och projekt.
 • Analysera och strukturera ekonomiska problem.
 • Kommunicera ekonomiska analyser och resonemang.

Kursinnehåll

Företagets mål, intressenter och organisation. Kostnads- och intäktsbegrepp. Självkostnads- och bidragskalkyl. Bokföring, redovisning och rapportering. Årsredovisning och bokslutsanalys. Tolkning av företagets externa information. Ekonomisk bedömning. . Resultatplanering. Företagsstrategi. Praktisk tillämpning av kalkyler och ekonomisk information.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningarna ger bakgrund till de olika områdena som kursen berör. Seminarierna/lektioner ägnas åt problemlösning och diskussioner. Ett antal case genomförs också för att ge studenterna möjlighet att själva jobba med ekonomiska aspekter. I kursen ingår ett obligatoriskt projektarbete.

Examination

PRA2Projektuppgift som lgenomförs i grupp2 hpU, G
TEN2Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
I examinationen ingår också ett antal obligatoriska uppgifter (t ex case).

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Sofi Rehme

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/indek/utbildning/industriell-ekonomi/teie51?l=sv

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Holmström, N., Företagsekonomi – från begrepp till beslut. Bonniers Utbildning, 2007 el senare upplaga
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA2 Projektuppgift som lgenomförs i grupp 2 hp U, G
TEN2 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
I examinationen ingår också ett antal obligatoriska uppgifter (t ex case).
Holmström, N., Företagsekonomi – från begrepp till beslut. Bonniers Utbildning, 2007 el senare upplaga
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA2
TEN2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande
X
PRA2
TEN2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
PRA2
TEN2

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA2
TEN2

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA2

              
3.2 Kommunikation
X
X
PRA2

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
PRA2
TEN2

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
PRA2
TEN2

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.