Immaterialrätt, 6 hp

Intellectual Property Rights, 6 credits

TEIE54

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Hellstadius

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 4 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 6 (VT 2017) 1 2 Svenska V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping O
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 6 (VT 2017) 1 2 Svenska V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram
 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
 • Civilingenjör i elektronikdesign
 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
 • Civilingenjör i medieteknik
 • Samhällets logistik, kandidatprogram

Särskild information

Kursen ersätts av TEAE11 fr.o.m. ht 2017

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig goda kunskaper om immaterialrätt, varmed olika former av resultatet av intellektuellt skapande avses. Kursen syftar därmed till att den studerande skall erhålla goda kunskaper om vad som krävs för att lagligt skyddad ensamrätt skall uppnås/föreligga samt att studenten skapar sig förståelse för immaterialrättsliga reglers roll i en marknadsekonomi. Den studerande skall även förvärva god förmåga att identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de angivna rättsområdena.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en översikt över den svenska rättens systematik, rättskällorna samt hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas reglerna om avtal. Då avtalsrätten är ett så betydelsefullt instrument i en marknadsekonomi, kommer detta avsnitt att utgöra grund för kursens huvudinriktning immaterialrätt. Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på just immaterialrätten, då immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i ett företag och då de samtidigt är ett allt viktigare konkurrensmedel. Immateriella rättigheter är bl.a. upphovs-, mönster-, varumärkes- och firmarätt och rätten till arbetstagares intellektuella prestationer. Immaterialrätten möjliggör för upphovsmannen och eventuellt företag som denne kan vara kopplad till, att dra ekonomisk nytta av specifik kunskap.
Kursen behandlar även de marknadsrättsliga regler som avser att förhindra otillbörlig konkurrens såsom t.ex. reglerna om företagshemligheter och förbud mot efterbildning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.

Examination

TEN1Skriftlig tentamen6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Examinator

Åsa Hellstadius

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Fastställs senare
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 6 hp U, 3, 4, 5
Fastställs senare
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
På kursens undervisas om rättsregler och deras betydelse för ingenjören/människan vid olika föremer av agerande - detta kräver medvetna förhållningssätt hos studenten.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
På kursens undervisas om rättsregler och deras betydelse för ingenjören/människan vid olika former av agerande - deta kräver medvetna förhållningssätt hos studenten även i dennes framtida profession.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.