Marknadskommunikation, 6 hp

Market Communication, 6 credits

TEIE56

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Thomas Rosenfall

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 4 (VT 2017) 2 3 Svenska Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2017) 2 3 Svenska Norrköping O
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 4 (VT 2017) 2 3 Svenska Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
 • Samhällets logistik, kandidatprogram
 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

Rekommenderade förkunskaper

Företagsekonomisk grundkurs

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara centrala begrepp inom massmarknadsföring, industriell marknadsföring och tjänstemarknadsföring med speciellt fokus på marknadskommunikation och omvärldsanalys
 • analysera företag, dess produkter/tjänster, och dess omvärld ur marknadsföringsperspektiv
 • göra en en marknadsanalys och förklara hur man går tillväga
 • kommunicera marknadsföringsorienterade analyser och resonemang

Kursinnehåll

Det centrala i kursen är hur ett företag eller en organisation skall agera mot och kommunicera med marknaden genom bl a en marknadsplan. Innehållet omfattar bland annat: hur marknaden inklusive dess omvärld ser ut, vilka faktorer som påverkar den och hur den kan utvärderas, vilken marknad företaget eller organisationen ska fokusera på och vad marknaden ska erbjudas, hur detta erbjudande bör utformas inklusive varumärkesstrategier, samt kundernas köpbeteende. Viss tyngd ligger vid hur erbjudandet kommuniceras med marknaden, hur det når kunden och hur information om och från marknaden ska värderas. Hur ett företag eller en organisation agerar skiljer sig åt beroende på köpsituation och om köpet gäller konsumentvaror, producentvaror eller tjänster i olika marknadsmiljöer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har en problemlösningsinriktad och praktisk prägel med det genomgående temat marknadsplanering med undertema marknadskommunikation.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, casearbete och ett handlett projektarbete som går ut på att utarbeta en marknadsplan. Projektarbetet utgör en del av examinationen. Examination sker även genom duggor under kursens gång.

Examination

UPG1Muntlig och skriftlig examination under kursens gång3 hpU, 3, 4, 5
PRA2Projektuppgift som genomförs i grupp3 hpU, 3, 4, 5
UPG1 ges i form av ett antal duggor under kursens gång.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Thomas Rosenfall

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/indek/utbildning/industriell-ekonomi/teie56?l=sv

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Parment, A. (2014) Marknadsföring, Studentlitteratur, Lund. ISBN (10): 9144094493, ISBN(13): 9789144094496 Artiklar och OH-material från webben.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Muntlig och skriftlig examination under kursens gång 3 hp U, 3, 4, 5
PRA2 Projektuppgift som genomförs i grupp 3 hp U, 3, 4, 5
UPG1 ges i form av ett antal duggor under kursens gång.
Parment, A. (2014) Marknadsföring, Studentlitteratur, Lund. ISBN (10): 9144094493, ISBN(13): 9789144094496 Artiklar och OH-material från webben.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA2
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande
X
PRA2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
PRA2
UPG1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA2

              
3.2 Kommunikation
X
X
PRA2

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
PRA2
UPG1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
PRA2
UPG1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.