Datajuridisk översiktskurs, 4 hp

Computer Law, 4 credits

TEIE88

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Wallner

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 75 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 4 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 6 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 4 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 6 (VT 2023) 1 1 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
 • Högskoleingenjörsprogram i datateknik
 • Kandidatprogram i innovativ programmering

Lärandemål


Efter genomgången kurs skall den studerande:

 • ha en översiktlig kunskap om och förståelse av den svenska nationella rättens struktur och systematik
 • ha en översiktlig kunskap om och förståelse av datajuridikens uppbyggnad och innehåll.
 • ha grundläggande kunskap om och förståelse vad gäller centrala juridiska begrepp inom civil- och offentligrätt, främst avseende datajuridik, samt den rättsliga regleringen kring användningen av informationsteknologi
 • uppvisa grundläggande färdigheter i lagtolkning och rättsfallsanalys
 • uppvisa grundläggande förmåga att identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civil- och offentligrättsliga frågeställningar inom datajuridiken
 • förmåga att kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpningen av relevanta regler inom de områden som kursen behandlar.

Kursinnehåll

Med datajuridik avse vanligtvis den rättsliga regleringen kring användningen av informationsteknologi. Först studeras rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna samt hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas några av de centrala delarna av förmögenhetsrätten samt straffrätt och offentlig rätt. Den rättsliga regleringen behandlas utifrån ett informationsteknologiskt perspektiv. Sålunda redogörs t ex för affärsavtals ingående genom användningen av elektroniska förmedlingstjänster, sk "electronic data interchange agreement" (EDI) samt för den rättsliga verkan av elektroniska betalningar. Kursen behandlar även de oftast förekommande standardavtalen inom informationsteknologiområdet samt reglerna kring det som med en samlingsterm ibland benämns "computer ethics", varmed avses reglerna om beteendet vid elektroniska förmedlingstjänster, respekten för personlig integritet samt straff och skadestånd vid missbruk av Internet och andra telemedia.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar.

Examination

TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Fastställs senare.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Fastställs senare.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
TEN1
På kursen undervisas om rättsregler och deras betydelse för ingenjören/människan vid olika ageranden - detta kräver medvetna förhållningssätt hos studenten.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
TEN1
På kursen undervisas om rättsregler och deras betydelse för ingenjören/människan vid olika former av agerande - detta kräver medvetna förhjållningssätt hos studenten även i dennes framtida profession.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
TEN1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
TEN1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
TEN1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.