Organisation för cybersäkerhet, 6 hp

Organizing for Cybersecurity, 6 credits

TEIG01

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Andrea Fried

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Säkra system) 8 (VT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Säkra system) 8 (VT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Säkra system) 8 (VT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6MCYS Cybersecurity, masterprogram 2 (VT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i cybersäkerhet
 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik
 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi

Rekommenderade förkunskaper

Uppnådd kandidatnivå inom datateknik/datavetenskap.

Lärandemål

Kursen tillämpar organisationsteori på studiet av cybersäkerhet och ser cybersäkerhet som ett objekt och process för organisering och ledning. Kursen är utformad för att ge studenterna möjlighet att utveckla kompetenser som gör det möjligt för dem att i efterhand utvärdera och vid behov fatta organisatoriska och ledningsrelaterade cybersäkerhetsbeslut.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • förklara risk och osäkerhet som socialt konstruerad
 • identifiera möjligheter och begränsningar för riskkontroll
 • utvärdera cybersäkerhetsverktyg och procedurer som inlärningsmöjlighet
 • definiera olika former av yrken och professionalisering av cybersäkerhet,
 • utforma en strategi för cybersäkerhet och cyberincidenter

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur cybersäkerhetsaktiviteter på ett strukturerat sätt anpassas till organisatoriska mål i enlighet med relevanta bransch- och myndighetsföreskrifter. Att organisera cybersäkerhet innebär att definiera roller relaterade till cybersäkerhet, inklusive ansvar för att samordna auktoriteter och informella relationer, och allokera resurser till cybersäkerhet inom organisationen. Kursen behandlar följande ämnen.

Organisering av osäkerhet

 • Ökning av intern riskkontroll på grund av utvidgning av juridiska och kvasi-rättsliga regler, räkning och rapportering samt professionalism
 • Begrepp om corporate governance och ansvar
 • Organisatorisk legitimitet som ett hot mot corporate governance

Cybersäkerhet och professionalism

 • Professionalism som den "tredje logiken"
 • Skapande av cybersäkerhetsprofessionen som social identitet och semiprofession
 • Olika yrkesroller som säkerställer cybersäkerhet och deras ansvar för efterlevnad och i händelse av tjänstefel

Cybersäkerhet och efterlevnadshantering

 • Ökning av transnationell reglering som upprätthåller en värld av governance
 • Government och governance av cybersäkerhet och dess utformning
 • Implementering av governance: hantering av efterlevnad och avvikelse i organisationer

Cybersäkerhet och Incident Management

 • Klassisk kontra strategisk syn på cybersäkerhet
 • Integrering av organisatorisk lärande från misslyckanden eller missförhållanden (incidenter) under begränsad rationalitet
 • Överensstämmelse med cybersäkerhetsstrategi inklusive meningsskapande, resurser, ansvar och incitament
 • Klassificering av incidenter och incidenthantering

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, projektarbete och självstudier.

Examination

UPG1Gruppseminarier och uppgifter2 hpU, G
TEN1Skriftlig salstentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Gruppseminarier och uppgifter 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig salstentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
UPG1
TEN1

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
TEN1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG1
TEN1

              
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG1
TEN1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG1

              
3.2 Kommunikation
X
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
X
UPG1
TEN1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG1
TEN1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
X
UPG1

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
X
UPG1
TEN1

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
X
UPG1
TEN1

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
UPG1

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
UPG1

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
UPG1

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.