Teknisk kommunikation på kinesiska III, 6 hp

Chinese for Engineers III, 6 credits

TEIK18

Huvudområde

Språk och kultur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Li Li Tunek

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2017) 1, 2 Svenska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2017) 1, 2 Svenska Linköping O

Huvudområde

Språk och kultur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Rekommenderade förkunskaper

Teknisk kommunikation på kinesiska I och II, samt ett år utlandsstudier.

Lärandemål

Kursens mål är att befästa och utveckla de kunskaper och färdigheter i fackspråklig kommunikation som studenten tillägnat sig i kurserna i Teknisk kommunikation under utbildningens två första år och studierna utomlands under år tre. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • Skriva en välstrukturerad och språkligt korrekt rapport inom ett tekniskt eller ekonomiskt ämne som är relevant för utbildningen.
 • Genomföra en muntlig presentation av det skrivna arbetet på ett välstrukturerat sätt och med relevanta hjälpmedel.
 • Läsa, granska och diskutera andra studenters skrivna arbeten och muntliga presentationer.
 • Redogöra för de viktigaste språkliga och kulturella aspekterna på professionell kommunikation i tekniska och ekonomiska sammanhang inom det aktuella språkområdet.

Kursinnehåll

Det skrivna arbetet behandlar ett för utbildningen relevant ämne. Rapporten ska redovisas även muntligt. Kursen kompletteras ytterligare med andra relevanta muntliga och skriftliga lärmoment (obligatoriska).

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i seminarieform med ca 2 schemalagda timmar per vecka och genom självstudier. Kursen är koncentrerat kring ett större skrivet arbete, vilket utförs individuellt eller i grupp, men skriftlig och muntlig redovisning samt opposition ska vara individuell. Kursens genomförande syftar till att främja studenternas förmåga till både självständigt och kritiskt tänkande, och förutsätter ett aktivt deltagande från samtliga studenter i de utbildningsmoment som ingår i kursen.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG3Inlämningsuppgifter2 hpU, G
PRA2Projektarbete4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Li Li Tunek

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/facksprak/tek_fak/kinesiska

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Delas ut under kursen.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Inlämningsuppgifter 2 hp U, G
PRA2 Projektarbete 4 hp U, 3, 4, 5
Delas ut under kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
PRA2
UPG3

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
PRA2
UPG3

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA2
UPG3

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA2
UPG3

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA2
UPG3

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.